วันอังคาร , 16 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม วิป สนช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม วิป สนช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

กุมภาพันธ์ 15, 2018 9:39 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่ประธาน คณะกรรมาธิการวิสามัญ โดยมีมติที่น่าสนใจ คือ การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จํานวน ๒ ฉบับ ดังนี้

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ….
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ….

วิป 1

ตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. …. ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๗

ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบในวาระที่สามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ และให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. …. เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์๒๕๖๑ สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง ๒ ฉบับ ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาว่าตรงตามเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กกต. และ กรธ. มีหนังสือแจ้งความเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้ง ๒ ฉบับ ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

วิป 2

สําหรับขั้นตอนหลังจากตั้งกรรมาธิการ ร่วม ๓ ฝ่ายแล้ว จะมีเวลาการพิจารณา ๑๕ วัน จากนั้นจะส่งให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาต่อไป ซึ่งหากสภามีมติไม่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับด้วยคะแนนเสียง ไม่ถึง ๒ ใน ๓ ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่ มีอยู่ของสภา ถือว่าผ่านความเห็นชอบของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ผลการพิจารณาเตรียมการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. จํานวน ๑๑ คน ประกอบด้วย
๑) ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
๒) สัดส่วนของ สนช.จํานวน ๕ คน ประกอบด้วย นายวิทยา ผิวผ่อง นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายชาญวิทย์วสยางกูร นายเจตน์ศิรธรานนท์และนายสมชาย แสวงการ
๓) สัดส่วนของ กรธ. จํานวน ๕ คน ประกอบด้วย นายภัทระคําพิทักษ์นายธนาวัฒน์สังข์ทอง นายศุภชัย ยาวะประภาษ พลเอก อัฏฐพร เจริญพาณิช และนายนรชิต สิงหเสนีย์
ผลการพิจารณาเตรียมการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. …. จํานวน ๑๑ คน ประกอบด้วย
๑) ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
๒) สัดส่วนของ สนช.จํานวน ๕ คน ประกอบด้วยศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์พลเอก อู้ด เบื้องบน พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์สูทกวาทิน และนายสมชาย แสวงการ
๓) สัดส่วนของ กรธ. จํานวน ๕ คน นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ นายอัชพร จารุจินดา นายอุดม รฐอมฤต ั นายปกรณ์นิลประพันธ์และนายอภิชาต สุขัคคานนท์

|  639 views

Leave a Comment

*

scroll to top