วันอังคาร , 16 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

กุมภาพันธ์ 15, 2018 9:37 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

3080859-001

             เมื่อวันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ โดย นายแพทย์เจตน์  ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางและมาตรการการป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล

              ผลการพิจารณา โดยผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
ได้ให้ข้อมูลโดยสรุปได้ว่า กรมควบคุมโรคได้มอบหมายให้สถาบันบำราศนราดูรดูแลระบบควบคุมโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล โดยมีมาตรการในการดำเนินงานประกอบด้วย
๑. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การติดเชื้อในโรงพยาบาล และ AMR ตัวชี้วัด คือ จำนวนหน่วยงานเครือข่ายที่ได้รับการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
๒. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลและศูนย์ข้อมูลการติดเชื้อในโรงพยาบาล ตัวชี้วัด คือ ระดับความสำเร็จของการจัดเก็บข้อมูลการติดเชื้อภาพรวม ระดับความสำเร็จของการจัดเก็บข้อมูลการติดเชื้อตำแหน่งสำคัญ ระดับความสำเร็จของการจัดเก็บข้อมูลการป่วยจากเชื้อดื้อยา อัตราการติดเชื้อภาพรวม และอัตราการติดเชื้อตามตำแหน่ง และ
๓. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ตัวชี้วัด คือ พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและจำนวนเพียงพอตามเกณฑ์ จำนวนงานวิจัยได้รับการคัดเลือก จำนวนคู่มือ แนวทางที่ได้มาตรฐานนำไปปฏิบัติและอ้างอิง

ส่วนแผนปฏิบัติการการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การควบคุมการกระจายยาต้านจุลชีพในภาพรวมของประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลและควบคุมกำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การป้องกันและควบคุมเชื้อดื้อยาและควบคุมกำกับดูแลการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในภาคการเกษตรและสัตว์เลี้ยง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การส่งเสริมความรู้ด้านเชื้อดื้อยาและความตระหนักด้านการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมแก่ประชาชน และ
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารและพัฒนากลไกระดับนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าประสงค์ ประกอบด้วย การป่วยจากเชื้อดื้อยาลดลง ร้อยละ ๕๐ การใช้ยาต้านจุลชีพในมนุษย์ลง ร้อยละ ๒๐ การใช้ยาต้านจุลชีพ ในสัตว์ลงร้อยละ ๓๐ ประชาชนมีความตระหนักรู้เรื่องเชื้อดื้อยาและการใช้ยาต้านจุลชีพ
ดีขึ้นร้อยละ ๒๐ และระบบการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพมีสมรรถนะตามเกณฑ์สากล

 

308074

308080

308082

 

 

 

|  301 views

Leave a Comment

*

scroll to top