วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม อนุฯ บูรณาการและขับเคลื่อนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและการแพทย์แผนไทย (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม อนุฯ บูรณาการและขับเคลื่อนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและการแพทย์แผนไทย (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

กุมภาพันธ์ 15, 2018 9:46 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

 

166467

เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมาธิการบูรณาการและขับเคลื่อนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและการแพทย์แผนไทย ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๑๐๔ ชั้น ๑  อาคารรัฐสภา ๒ โดย นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาสรุปผลการพิจารณาศึกษากรณีการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มี
ความเสี่ยงสูง ได้แก่ สารพาราควอต ไกลโฟเสต และคลอร์ไพริฟอส ในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคและเกษตรกร  รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของประเทศ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษากรณีการตกค้างของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่
สารพาราควอต ไกลโฟเสต และคลอร์ไพริฟอส ในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของ
ผู้บริโภคและเกษตรกร รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ของประเทศ ซึ่งจากการพิจารณาศึกษาที่ผ่านมาคณะอนุกรรมาธิการได้รับทราบข้อมูลสำคัญที่เป็นประโยชน์จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งนำไปสู่การ
จัดทำสรุปผลการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการ เรื่อง พิษภัยและอันตรายของพาราควอต ไกลโฟเสต และคลอร์ไพริฟอสต่อชีวิต สุขภาพของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้สรุปผลการพิจารณาศึกษา
ดังกล่าวมีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ที่ประชุมจึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาสาระในประเด็นต่าง ๆ และ
ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมาธิการ รวมถึงเพิ่มเติมรายละเอียดการอ้างอิงเอกสารทางวิชาการ เพื่อสะดวกต่อการทำความเข้าใจ โดยภายหลังเมื่อได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมจนเสร็จสมบูรณ์แล้วจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกราบเรียนนายกรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาดำเนินการให้เกิดมาตรการเร่งด่วนในการคุ้มครองสุขภาพอนามัยของประชาชนต่อไป

166459 166462

166464

|  554 views

Leave a Comment

*

scroll to top