วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ในวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ในวันที่ ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

กุมภาพันธ์ 20, 2018 7:11 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงถึงการประชุม สนช. สัปดาห์นี้ว่า ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. …. ในวาระ ๒ และ และให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน ๗ คน ซึ่งเป็นสัดส่วนมาจากคณะกรรมการสรรหา จำนวน ๕ คน และที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา จำนวน ๒ คน โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องได้คะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิก สนช.ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ สำหรับในวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะมีการให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด และการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อสนช. เพื่อพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน จำนวน ๑ ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. …. เนื่องจากเป็นกฎหมายที่จะต้องจัดให้มีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๔ วรรค ๖ และต้องให้เสร็จในเวลา ๑ ปี หลังจากรัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับ โดยจะตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
โฆษกวิป สนช. เปิดเผยด้วยว่า วิป สนช. ยังมีการพิจารณากฎหมายอีก ๒ ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งจะสอดคล้องสถานการณ์ในขณะนี้ โดยเฉพาะในเรื่องของสารพาราคอต และร่าง พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อให้ธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถเข้าไปดูแลกรณีสถาบันการเงินต่าง ๆ ประสบปัญหาวิกฤติ คาดว่าร่าง พ.ร.บ. ทั้ง ๒ ฉบับจะเข้าสู่การพิจารณาของ สนช. ในวันที่ ๙-๑๐ มีนาคมนี้ สำหรับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. …. ซึ่งได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการร่วม ๓ ฝ่ายขึ้นพิจารณา ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น เนื่องจากกำหนด ๑๕ วันตรงกับวันที่ ๑ มีนาคม จึงจะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม สนช. ได้ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ แนวโน้มการประชุมของคณะกรรมาธิการ ๓ ฝ่ายเป็นไปด้วยดี

1519128387539

1519128385662

|  775 views

Leave a Comment

*

scroll to top