วันอังคาร , 16 ตุลาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

กุมภาพันธ์ 26, 2018 10:31 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๖ นาฬิกา

 ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

     ๑)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

     ๒)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการปกครอง
ท้องถิ่น เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.  รับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้

     ครั้งที่ ๖๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

     ครั้งที่ ๖๖/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และ

     ครั้งที่ ๖๗/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

     ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมทั้ง ๓ ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข

๓.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน  คือ

     ๑)  ร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ และพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ….  ใช้เป็นกฎหมาย

     ๒)  ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (ตามมาตรา ๒๒๒ มาตรา ๒๑๗ ประกอบมาตรา ๒๐๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐)

     ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งด้วยวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับโดยวิธีลงคะแนนในคูหา  ปรากฏผลการออกเสียงลงคะแนน  ดังนี้

         ๑.  นายฐากร ตัณฑสิทธิ์

              ให้ความเห็นชอบ             ๒๗ คะแนน

              ไม่ให้ความเห็นชอบ        ๑๕๖  คะแนน

              งดออกเสียง                   ๑๗ คะแนน

         ๒. ศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ

              ให้ความเห็นชอบ             ๑๐ คะแนน

              ไม่ให้ความเห็นชอบ        ๑๗๕ คะแนน

              งดออกเสียง                   ๑๔ คะแนน

         ๓. นางชมพรรณ์ พงษ์เจริญ สุธีรชาติ

              ให้ความเห็นชอบ             ๑๖ คะแนน

              ไม่ให้ความเห็นชอบ        ๑๖๘ คะแนน

              งดออกเสียง                   ๑๖  คะแนน

         ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ 

              ให้ความเห็นชอบ             ๓๐ คะแนน

              ไม่ให้ความเห็นชอบ        ๑๔๙ คะแนน

              งดออกเสียง                   ๒๑ คะแนน

         ๕. นายประชา เตรัตน์

              ให้ความเห็นชอบ             ๕๗ คะแนน

              ไม่ให้ความเห็นชอบ        ๑๒๕  คะแนน

              งดออกเสียง                   ๑๘ คะแนน

         ๖. นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี

              ให้ความเห็นชอบ             ๔๖ คะแนน

              ไม่ให้ความเห็นชอบ        ๑๒๘ คะแนน

              งดออกเสียง                   ๒๖ คะแนน

         ๗. นายปกรณ์ มหรรณพ

              ให้ความเห็นชอบ             ๔๑ คะแนน

              ไม่ให้ความเห็นชอบ        ๑๓๐ คะแนน

              งดออกเสียง                   ๒๙ คะแนน

         จากผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง ทั้ง ๗ คน ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
จึงถือว่าบุคคลทั้ง ๗ คน ดังกล่าว ไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
การเลือกตั้ง

         อนึ่ง สำหรับระเบียบวาระที่เหลือที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งต่อไป

ปิดประชุม เวลา ๑๕.๔๔ นาฬิกา

|  415 views

Leave a Comment

*

scroll to top