วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

กุมภาพันธ์ 26, 2018 10:41 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๘ นาฬิกา

ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

เรื่องด่วน 

     ที่ประชุมมีมติให้ยกเรื่องด่วนที่ ๒ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ดังนี้

     เรื่องด่วนที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณา จำนวน ๒๙ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการภายใน ๔๒ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ ตามข้อบังคับ

     เรื่องด่วนที่ ๑ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
(ตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐)

     ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดด้วยวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับโดยวิธีลงคะแนนในคูหา ปรากฏผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

         ๑.  นางสายสุดา  เศรษฐบุตร

              ให้ความเห็นชอบ           ๑๓๓ คะแนน

              ไม่ให้ความเห็นชอบ          ๒๙  คะแนน

              งดออกเสียง                     ๖ คะแนน

         ๒. นายวุฒิ  มีช่วย

              ให้ความเห็นชอบ           ๑๒๐ คะแนน

              ไม่ให้ความเห็นชอบ          ๓๙ คะแนน

              งดออกเสียง                     ๙ คะแนน

         ๓. นายฤทัย  หงส์สิริ

              ให้ความเห็นชอบ           ๑๕๕ คะแนน

              ไม่ให้ความเห็นชอบ            ๗ คะแนน

              งดออกเสียง                     ๖  คะแนน

         ๔. นางสุกัญญา  นาชัยเวียง

              ให้ความเห็นชอบ           ๑๕๗ คะแนน

              ไม่ให้ความเห็นชอบ            ๓ คะแนน

              งดออกเสียง                     ๘ คะแนน

         ๕. นายกิตดนัย  ธรมธัช

              ให้ความเห็นชอบ           ๑๕๗ คะแนน

              ไม่ให้ความเห็นชอบ            ๕  คะแนน

              งดออกเสียง                     ๖   คะแนน

         ๖. นายอำพน  เจริญชีวินทร์

              ให้ความเห็นชอบ           ๑๓๒ คะแนน

              ไม่ให้ความเห็นชอบ          ๒๖ คะแนน

              งดออกเสียง                   ๑๐ คะแนน

         ๗. นายไชยวัฒน์  ธำรงศรีสุข

              ให้ความเห็นชอบ           ๑๕๖ คะแนน

              ไม่ให้ความเห็นชอบ            ๔ คะแนน

              งดออกเสียง                     ๘ คะแนน

         ๘. นายประสาน  บางประสิทธิ์

              ให้ความเห็นชอบ           ๑๕๙ คะแนน

              ไม่ให้ความเห็นชอบ            ๓ คะแนน

              งดออกเสียง                     ๖ คะแนน

         ๙. นายโสภณ  บุญกูล

              ให้ความเห็นชอบ           ๑๕๗ คะแนน

              ไม่ให้ความเห็นชอบ            ๒ คะแนน

              งดออกเสียง                     ๙ คะแนน

        ๑๐. นายจักริน  วงศ์กุลฤดี

              ให้ความเห็นชอบ           ๑๓๖ คะแนน

              ไม่ให้ความเห็นชอบ          ๒๔ คะแนน

              งดออกเสียง                     ๘ คะแนน

        ๑๑. นางศิริวรรณ  จุลโพธิ์

              ให้ความเห็นชอบ           ๑๕๖ คะแนน

              ไม่ให้ความเห็นชอบ            ๔ คะแนน

              งดออกเสียง                     ๘ คะแนน

        ๑๒. นายประวิทย์  เอื้อนิรันดร์

              ให้ความเห็นชอบ           ๑๕๖ คะแนน

              ไม่ให้ความเห็นชอบ            ๕ คะแนน

              งดออกเสียง                     ๗ คะแนน

        ๑๓. นายจิรศักดิ์  จิรวดี

              ให้ความเห็นชอบ           ๑๓๕ คะแนน

              ไม่ให้ความเห็นชอบ          ๒๕ คะแนน

              งดออกเสียง                     ๘ คะแนน

        ๑๔. นายธีรรัฐ  อร่ามทวีทอง

              ให้ความเห็นชอบ           ๑๕๘ คะแนน

              ไม่ให้ความเห็นชอบ            ๔ คะแนน

              งดออกเสียง                     ๖ คะแนน

         จากผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด ทั้ง ๑๔ คน ได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จึงถือว่าได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด

จากนั้นที่ประชุมมีมติให้ยกยกระเบียบวาระที่ ๕.๓ ระเบียบวาระที่ ๖.๒ และ ระเบียบวาระที่ ๖.๓ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ดังนี้

     ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน ๗ ครั้ง คือ

     ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

     ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

     ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

     ครั้งที่ ๔ วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

     ครั้งที่ ๕ วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

     ครั้งที่ ๖ วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และ

     ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

     (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

     ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้งจำนวน ๗ ครั้ง ดังกล่าว 

     ระเบียบวาระที่ ๖.๒ ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา จำนวน ๑ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ในวาระพิจารณาเรื่องร้องเรียนเฉพาะกรณี (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

     ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา จำนวน ๑ ครั้ง
ดังกล่าว 

     ระเบียบวาระที่ ๖.๓ ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน ๖ ครั้ง คือ

         ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

         ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑

         ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑

         ครั้งที่ ๔ วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑

         ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และ

         ครั้งที่ ๖ วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

         (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

     ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด จำนวน ๖ ครั้ง ดังกล่าว 

     จากนั้นประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องของการขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม คือ

  • ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. …. ขยายเวลาครั้งที่ ๔ ออกไปอีก ๙๐ วัน

     ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. …. ครั้งที่ ๔ ออกไปอีก ๙๐ วัน

 จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ดังนี้

         ๑.  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน)

     ผลการพิจารณา

        –  ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน

         ๒.  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. 
(ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน) (เป็นเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม)

     ผลการพิจารณา

        –  ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๓๐ วัน

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

     ระเบียบวาระที่ ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง โครงการคูปองพัฒนาครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา

     –    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับรายงาน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

     ระเบียบวาระที่ ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ครูอาชีวศึกษา : การผลิต การพัฒนา และมาตรฐานครูวิชาชีพ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา

     –    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับรายงาน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ค้างพิจารณา

     ระเบียบวาระที่ ๕.๑ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (ตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔)

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว

     ระเบียบวาระที่ ๕.๒ รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวสำหรับการรายงานตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจำปี ๒๕๕๙ (ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐)

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวสำหรับการรายงาน ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจำปี ๒๕๕๙ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่

     –   รายงานประจำปี ๒๕๕๙ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔)

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานประจำปี ๒๕๕๙ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔ แล้ว

ปิดประชุม เวลา ๑๖.๕๕ นาฬิกา

|  643 views

Leave a Comment

*

scroll to top