วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » หน้าหลัก » คกก. สรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติเลือก นางภรณี ลีนุตพงษ์ เป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

คกก. สรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติเลือก นางภรณี ลีนุตพงษ์ เป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

กุมภาพันธ์ 27, 2018 12:11 pm by: Category: หน้าหลัก, แต่งตั้ง สรรหา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยเชิญผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น
ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน ๒ คน ได้แก่ นางสาวลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ และนางภรณี
ลีนุตพงษ์ เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงความคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน

จากนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ลงมติเลือก นางภรณี ลีนุตพงษ์ เป็นผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา ๘ (๒) ผู้มีประสบการณ์ในการดำเนินกิจการอันเป็นสาธารณะมาแล้ว
ไม่น้อยกว่ายี่สิบปี และจะได้จัดทำรายงานเพื่อเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

สำหรับรายชื่อคณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ประกอบด้วย นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานกรรมการ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด บุคคลซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแต่งตั้ง ได้แก่ นายชนินทร์
บัวประเสริฐ และบุคคลซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้ง ได้แก่ นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล

97350

97353

97354

27021800

|  1,194 views

Leave a Comment

*

scroll to top