วันอาทิตย์ , 21 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

มีนาคม 6, 2018 7:23 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงจะมีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ และงดประชุมในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยจะมีการรับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ จำนวน ๓ เรื่อง จากนั้น จะพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน และผู้ตรวจการแผ่นดิน และจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ที่สำคัญ ๒ ฉบับสุดท้าย คือ ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. …. ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 267 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพิจารณาเสร็จแล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมวิป สนช. ยังได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ที่คณะรัฐมนตรีเสนอต่อ สนช. เพื่อพิจารณาเป็นเรื่องด่วน จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. เงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากมีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ฉบับปัจจุบัน ทำให้ไม่อาจคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างได้เท่าที่ควร โดยแก้ไขเพิ่มเติมให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองและได้รับสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมยิ่งขึ้น และร่าง พ.ร.บ. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เนื่องจาก พ.ร.บ. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๖ มีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ฉบับปัจจุบันและเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของธนาคาร สมควรแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อขยายขอบอำนาจในการกระทำกิจการของธนาคารในส่วนที่เกี่ยวกับการรับประกันความเสี่ยง เพื่อให้ธนาคารสามารถส่งเสริมและสนับสนุนผู้ส่งออกและผู้ลงทุนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

1520338739272
1520338741235

1520338743502

|  531 views

Leave a Comment

*

scroll to top