วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » คณะอนุ กมธ.ศึกษาด้านโลจิสติกส์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์ ๒๐ ปี”

คณะอนุ กมธ.ศึกษาด้านโลจิสติกส์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์ ๒๐ ปี”

มีนาคม 7, 2018 2:49 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องฝึกนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ คณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์ ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์ ๒๐ ปี” โดยมี พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ กล่าวเปิดการสัมมนา
สืบเนื่องจากสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันทางการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นแรงผลักดันให้ประเทศไทยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโลจิสติกส์สู่ยุค ๔.๐ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์มาแล้วถึง ๓ ฉบับ โดยแผนยุทธศาสตร์แต่ละฉบับได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาที่มีจุดมุ่งเน้นแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทยภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๒๕๖๐-๒๕๗๙) ให้เกิดผลขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม บรรลุเป้าหมายแห่งยุทธศาสตร์ สอดคล้องตอบสนองกับความต้องการภาคประชาชนอย่างแท้จริง คณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์ ซึ่งมุ่งมั่นต่อการพิจารณาศึกษาด้านโลจิสติกส์ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับระบบงานโลจิสติกส์ เพื่อประกอบการวิเคราะห์ในการจัดทำยุทธศาสตร์ของไทย จึงเห็นควรจัดมให้มีการสัมมนาครั้งนี้ขึ้นเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีต่อการพัฒนาโลจิสติกส์ของประเทศไทยในระยะ ๒๐ ปี เพื่อจัดทำเป็นรายงานเสนอความเห็นของคณะกรรมาธิการเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรัฐบาลในการพัฒนาประเทศต่อไป

S__6561804

S__6561811

S__6561812

S__6561816

|  327 views

Leave a Comment

*

scroll to top