วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

มีนาคม 9, 2018 9:52 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

aaa1

วันอังคารที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
– พิจารณาติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
ผลการพิจารณา
(๑) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอากาศยาน ซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน) เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ สานักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย กระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จำกัด สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และสมาคมนักบินไทย โดยมีข้อเสนอแนะเบื้องต้น ดังนี้
๑. ควรหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดกฎ ระเบียบ แนวทางการกำกับดูแลและการควบคุมอากาศยานไร้คนขับที่ใช้งานด้านสันทนาการและการพาณิชย์ให้มีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรองรับการพัฒนาของเทคโนโลยีในอนาคต โดยไม่กระทบต่อความมั่นคง เนื่องจากกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันยังมีความไม่สอดคล้องกัน เช่น บางหน่วยงานใช้คำว่า “อากาศยานไร้คนขับ” บางหน่วยงานใช้คำว่า “อากาศยานไร้นักบิน” เป็นต้น
๒. การนำกฎระเบียบจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้กับกฎหมายไทยต้องศึกษาสภาพแวดล้อมอื่น ๆ ประกอบ เช่น ในการพิจารณาลดเกณฑ์อายุในการอนุญาตผู้ใช้โดรน จาก ๑๖ ปี เป็น ๑๓ ปี ควรพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากแต่ละประเทศมีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ส่งผลให้บุคลากรในแต่ละช่วงอายุมีวุฒิภาวะแตกต่างกัน
๓. การกำหนดว่าโดรนเป็นยุทธภัณฑ์หรือไม่ ควรพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
๔. กพท. ควรพิจารณาจำแนกประเภทของโดรนให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการแบ่งประเภทตามน้ำหนักอาจส่งผลให้การควบคุมไม่ครอบคลุมเทคโนโลยีที่ก้าวไกล ดังนั้น ควรพิจารณาสมรรถนะ เทคโนโลยี ความถี่ และกำลังส่งของคลื่นวิทยุ ร่วมด้วย
๕. กพท. และ กสทช. ควรขึ้นทะเบียนโดรนทุกประเภท เนื่องจากในอนาคตโดรนอาจถูกนำไปประยุกต์ใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่น แม้จะสำแดงว่าเพื่อการกีฬาหรืองานอดิเรกก็ตาม
๖. กพท. ควรกำหนดและจัดให้มีการอบรมเพื่อให้ความรู้เบื้องต้นด้านมาตรฐานการบินแก่ผู้ใช้โดรนต้องมี
๗. กพท. ควรสร้างเว็บไซต์ให้ผู้ใช้โดรนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวก รวมทั้งการปรับปรุงข้อมูลให้มี
ความทันสมัยตลอดเวลา พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ผู้ที่ใช้โดรนทราบถึงโทษผลเสียกรณีการใช้โดรนผิดวิธี รวมถึงสิทธิและการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล พร้อมทั้ง ติดตามเว็บไซต์ของกลุ่มหรือสมาคมผู้ใช้โดรน เพื่อให้รับทราบข้อมูลทั้งด้านการกระทำผิดหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีการพัฒนา เพื่อให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกแก่ผู้ใช้โดรนในการใช้งานโดรนได้อย่างถูกต้องและถูกกฎหมาย และส่งเสริมให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมในการควบคุมและกำกับดูแลกันเอง

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
(๒) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์
คณะอนุกรรมาธิการขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์ ๒๐ ปี” โดยคณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์ ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องฝึกนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ
(๓) คณะทำงานเพื่อจัดทำสรุปผลการดาเนินงานของคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ

คณะทำงานได้เสนอสรุปผลการวิเคราะห์รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ความเห็นว่า ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตราและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้ โดยได้ตั้งข้อสังเกตต่อรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
รวมถึงรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายและทรัพย์สิน กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ดังนี้

๑. ภาพรวมของการเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นรูปแบบเสนอรายงาน
งบการเงินแบบปกติ แต่เมื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผล การดำเนินงานทางการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ พบว่า มีข้อสังเกตที่มีนัยสำคัญในหลายประเด็น 
ผู้สอบบัญชีควรใช้รูปแบบการเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แบบไม่มีเงื่อนไขแต่มีข้อสังเกต ซึ่งจะสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายและทรัพย์สินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ นอกจากนี้ รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายและทรัพย์สินกองทุน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ถือเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นส่วนประกอบของรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือไม่ หากเป็นส่วนหนึ่งของรายงานฉบับดังกล่าว เหตุใดจึงมีข้อความที่ขัดแย้งกัน และควรจะยึดถือรายงานฉบับใดเป็นหลักในการพิจารณา
๒. งบแสดงฐานะการเงิน
๒.๑ รายการลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น เป็นลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการฟ้องร้อง ติดตามทวงถามหนี้ ซึ่งยอดลูกหนี้อื่นและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีอัตราสูงกว่าการปฏิบัติตามแนวทางบัญชีตามเกณฑ์คงค้างสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกำหนดไว้ในอัตราร้อยละ ๕ ของลูกหนี้ที่ค้างชาระทั้งหมด ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ในประเด็นนี้ผู้สอบัญชีมีการพิจารณาและท้วงติงต่อหน่วยงานอย่างไร
๒.๒ รายการสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ในประเด็นนี้ผู้สอบบัญชีมีการพิจารณาและทวงถามหน่วยงานถึงที่มาของการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น หรือไม่ อย่างไร
๓. งบแสดงฐานะการเงิน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนี้เกี่ยวเนื่องกับภาระหนี้สินในระยะสั้นที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ประเด็นนี้ผู้สอบบัญชีมีการพิจารณาและทวงถามหน่วยงานถึงที่มาของรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นหรือไม่ อย่างไร
๔. งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
๔.๑ ด้านรายได้ – กำไรจากการจำหน่ายลูกหนี้ (ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ปกติ)
รายการกำไรจากการจำหน่ายลูกหนี้ ถือเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ไม่มีการระบุว่าเป็นลูกหนี้ประเภทใด (ลูกหนี้ค่าหมายเลขทะเบียนรถ หรือลูกหนี้เงินยืม นอกงบประมาณ หรือลูกหนี้อื่น) ซึ่งไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้ประเภทใดย่อมมีผลต่อการจัดประเภทลูกหนี้โดยทั้งสิ้น รวมถึงการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญอีกด้วย ประเด็นนี้ผู้สอบบัญชีมีการพิจารณาและทวงถามหน่วยงานหรือไม่ว่า กำไรดังกล่าวถือเป็นรายได้ปกติหรือไม่ และได้มาด้วยวิธีการอย่างไร
๔.๒ ด้านค่าใช้จ่าย – ค่าใช้จ่ายบุคลากร
รายการค่าจ้างชั่วคราว ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสวนทางกับรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่ลดลง ประเด็นนี้ผู้สอบบัญชีมีการพิจารณาและทวงถามหน่วยงานถึงที่มาของค่าจ้างชั่วคราวหรือไม่ อย่างไร
๔.๓ ด้านค่าใช้จ่าย – ค่าวัสดุและค่าใช้สอย
รายการค่าวัสดุอื่นที่นามาใช้ในการจัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีความ
ซ้าซ้อนกับค่าจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ด้านความปลอดภัย ซึ่งอยู่ในค่าจ้างเหมาบริการหรือไม่ ประเด็นนี้ผู้สอบบัญชีมีการพิจารณาและทวงถามหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร

๔.๔ ด้านค่าใช้จ่าย – ค่าจ้างเหมาบริการและค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษา วิจัย การสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงินลำดับที่ ๑๙ และลำดับที่ ๒๒ มีความซ้าซ้อนกันหรือไม่ ประเด็นนี้ผู้สอบบัญชีมีการพิจารณาและทวงถามหน่วยงานถึงการแยกบันทึกบัญชีทั้งสองรายการดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร

๔.๕ ด้านค่าใช้จ่าย – ค่าใช้จ่ายอื่น
๑) รายการหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญเป็นค่าใช้จ่ายที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน ผลกำไร (ขาดทุน) อีกทั้งยังมีความเกี่ยวเนื่องกับยอดลูกหนี้ในภาพรวม ประเด็นนี้ผู้สอบบัญชีมีการพิจารณาและทวงถามหน่วยงานถึงวิธีการตัดหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญตามจำนวนข้างต้นอย่างไร
๒) รายการค่าใช้จ่ายอื่น จานวน ๑๘๐.๗๔ ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ ตามระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การใช้จ่ายเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้เป็นรายการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการตั้งกองทุน เหตุใดจึงไม่ปรากฏ เป็นค่าใช้จ่ายที่แยกออกมาให้ชัดเจน ประเด็นนี้ผู้สอบบัญชีมีการพิจารณาและทวงถามหน่วยงานถึงการบันทึกบัญชีรายการนี้หรือไม่ อย่างไร
๕. จากรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินกองทุน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
๕.๑ ตามข้อเสนอแนะที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งให้หน่วยงานมีการจัดชั้นรายการลูกหนี้ โดยเฉพาะลูกหนี้ที่ใกล้หมดอายุความ ซึ่งมีผลต่อการสำรองหนี้สูญทั้งจำนวนในงบการเงิน และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีหากปล่อยให้ลูกหนี้ขาดอายุความ เพื่อหาผู้รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายนั้น นอกจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะแจ้งไปยังกรมการขนส่งทางบกแล้ว ได้มีการรายงานไปยังหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือไม่ และหากพบว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ยังไม่มีการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีแนวทางการปฏิบัติหรือมีมาตรการดำเนินการอย่างไร
๕.๒ ความเสี่ยงในการบริหารคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ โดยที่มาของคณะกรรมการส่วนใหญ่เป็นข้าราชการของกรมการขนส่งทางบก ไม่มีความหลากหลายในวิชาชีพ การพิจารณาอนุมัติโครงการอาจไม่ครอบคลุมทุกพันธกิจและอาจซ้าซ้อนกับภารกิจของหน่วยงานอื่น ในประเด็นนี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีข้อสังเกตในการพิจารณาความเหมาะสมของคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ อย่างไร
๕.๓ เมื่อพิจารณารายงานการประเมินผลการใช้จ่ายและทรัพย์สินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ มีข้อสังเกตหลายประการ และเป็นประเด็นที่ผู้สอบบัญชีเคยแจ้งให้แก้ไขในงวดปี ๒๕๕๘ ซึ่ง กปถ. ยังไม่ได้แก้ไขข้อบกพร่องให้ครบถ้วนถูกต้อง และในปี ๒๕๕๙ บางประเด็นยังคงพบข้อบกพร่องเกิดขึ้นซ้าเช่นเดิม ประเด็นสำคัญนี้ ผู้สอบบัญชีได้มีการทวงถามไปยังผู้บริหาร กปถ. ถึงเหตุผลที่ยังไม่มีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือไม่ อย่างไร และข้อบกพร่องนั้นเคยเกิดขึ้นก่อนปี ๒๕๕๘ ด้วยหรือไม่
ข้อสังเกตต่อประสิทธิภาพการบริหารกองทุนและการใช้จ่ายเงินกองทุนของคณะกรรมการ กปถ.
๑.การที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้แสดงความคิดเห็นท้วงติงถึงความเสี่ยงในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๕๙ พร้อมกับเสนอแนะให้เร่งรัดกำหนดวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องที่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและมีความคุ้มค่า ประเด็นปัญหาสำคัญนั้น ท่านมีวิธีการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนอย่างไร
๒.ข้อเสนอแนะจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อหาผู้รับผิดชอบต่อความเสียหาย กรณีหากปล่อยให้ลูกหนี้ขาดอายุความ คณะกรรมการ กปถ. เห็นด้วยกับคำแนะนำนั้นหรือไม่ มีการปฏิบัติตามหรือไม่อย่างไร
๓. การบริหารจัดการการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์เพื่อนามาใช้ ในกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนั้น พบว่า จำนวนเงินที่ได้จากการประมูลมีจำนวนน้อยลง แต่ในขณะเดียวกันการบริหารจัดการลูกหนี้กลับมียอดลูกหนี้เพิ่มมากขึ้น และส่งผลต่อจำนวนหนี้ที่สงสัยจะสูญและหนี้สูญเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน จากข้อเท็จจริงข้างต้น ท่านรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นนี้มาเป็นระยะเวลาเท่าใด และท่านคิดว่าวิธีการประมูล การชำระเงิน การตั้งบัญชีลูกหนี้ การบริหารลูกหนี้ของกองทุนในปัจจุบันเป็นวิธีการที่เหมาะสมควรที่จะดำเนินการเช่นนี้ต่อไปหรือไม่ อย่างไร
๔. กรอบวงเงินงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เงินช่วยเหลือ เงินอุดหนุน เพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในปี ๒๕๕๙ จานวน ๒,๕๐๐ ล้านบาท มีการอนุมัติจัดสรรเงินทั้งสิ้น ๑,๕๔๗.๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๙๒ เมื่อพิจารณาถึงขอบเขตของการจัดสรรงบประมาณตามพันธกิจ พบว่า ค่าใช้จ่ายเพื่อการลดอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการ หรือแผนงานของกรมการขนส่งทางบก มีกรอบวงเงิน ๑,๙๐๐ ล้านบาท แต่มีการจัดสรร ๑,๒๐๒.๐๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๓.๒๗ และค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีกรอบวงเงิน ๑๐๐ ล้านบาท แต่มีการจัดสรรเพียง ๔๐.๕๖ ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ ๔๐.๕๖ จะเห็นได้ว่า พันธกิจที่เกี่ยวเนื่องกับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยตรง แต่มีการจัดสรรเงินสนับสนุนไม่เป็นไปตามกรอบวงเงินที่ตั้งไว้ และเมื่อพิจารณาถึงการจัดสรรเงิน เพื่อการลดอุบัติเหตุทางถนนกับอัตราของการเกิดอุบัติบนท้องถนนในปัจจุบันที่สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกยิ่งพบว่าไม่สอดคล้องกัน จากข้อมูลข้างต้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาหรือไม่ว่าเหตุใด จึงมีการจัดสรรวงเงินไม่เต็มกรอบตามที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการต่าง ๆ เพื่อขอรับการจัดสรรเงินสนับสนุนเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันที่สถิติการเกิดอุบัติเหตุเกิดเพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร และเปิดโอกาสให้หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกกรมการขนส่งทางบกยื่นโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนหรือไม่ อย่างไร
๕. โครงการต่าง ๆ ที่กองทุนฯ มีภาระผูกพันที่ต้องจ่ายเงินตามสัญญาจ้างที่ได้จัดทำสัญญาไว้แล้วในปี ๒๕๕๙ ทางคณะกรรมการมีขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลโครงการเหล่านั้นอย่างไร เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกองทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ที่ตั้งไว้
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบและเห็นควรมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
คณะกรรมาธิการกาหนดนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

aaa2

aaa3

|  315 views

Leave a Comment

*

scroll to top