วันจันทร์ , 22 ตุลาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑

มีนาคม 9, 2018 10:03 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

 

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๑๓

 ๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

     ๑)  รับทราบพระราชโองการประกาศแต่งตั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน                                  

     ๒)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง วิกฤตทะเลสาบสงขลาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

     ๓)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษ น้ำมัน พ.ศ. …. และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเรียกเงินสมทบเข้ากองทุนระหว่างประเทศ เพื่อชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากมลพิษน้ำมันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ….

     ๔)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

๒.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน  คือ

     ๑)  การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน (ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘)   

ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน ๑๗ คน โดยมีกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานภายใน ๔๕ วัน  นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง

     ๒)  การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน (ตามมาตรา ๑๓  แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐)

ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน ๑๗ คน โดยมีกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง

 

    ๓)  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่เห็นชอบไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะได้ส่งไปให้นายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๘๑ ต่อไป

     ๔)  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. …. ตามมาตรา ๒๖๗ วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพิจารณาเสร็จแล้ว                  

    ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่เห็นชอบไม่เกิน ๒ ใน ๓ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. …. ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะได้ส่งไปให้นายกรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๘๑ ต่อไป

 จากนั้นที่ประชุมมีมติให้ยกระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ดังนี้

     –    ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๖๐ วัน)

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๖๐ วัน

     อนึ่ง สำหรับระเบียบวาระที่เหลือที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งต่อไป

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

|  506 views

Leave a Comment

*

scroll to top