วันเสาร์ , 15 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖๖

สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖๖

มีนาคม 9, 2018 10:23 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

ab1

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖๖ วันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น ปรากฏผลการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

รายงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
๑. คณะอนุกรรมาธิการด้านการเมือง
คณะอนุกรรมาธิการแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความพร้อมและกำหนดการที่จะเดินทางไปราชการและจัดเสวนา หัวข้อ “การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่

๒. คณะอนุกรรมาธิการด้านระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง
คณะอนุกรรมาธิการอยู่ระหว่างการพิจารณาเรื่อง การเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม : ทัศนะของผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง โดยเชิญ พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะอดีตประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. …. เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสำระสาคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเฉพาะมาตรา ๔๕ มาตรา ๙๐ และมาตรา ๒๕๘ อันจะส่งผลให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นมีความสุจริตเที่ยงธรรม
๓. คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๑
คณะอนุกรรมาธิการเสนอรายงานการพิจารณาศึกษารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ และพิจารณาศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๒
คณะอนุกรรมาธิการอยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติมาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. …. โดยคณะอนุกรรมาธิการได้มีความเห็นเพิ่มเติมจากที่ได้รายงานไปก่อนแล้ว จำนวน ๓ ประเด็น ได้แก่ การยุติเรื่อง การฟ้องคดี และความร่วมมือระหว่างประเทศ และเห็นควรที่จะเชิญประธานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพิ่มเติม

ab2

ab3

ab4

|  221 views

Leave a Comment

*

scroll to top