วันอังคาร , 16 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

มีนาคม 9, 2018 10:46 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

as1

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการพิจารณาศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านพาณิชย์ อุตสาหกรรมและ
ด้านแรงงาน และด้านการสนับสนุนภารกิจพาณิชย์ อุตสาหกรรม และแรงงาน สรุปได้ดังนี้

๑. ด้านพาณิชย์
๑.๑ กระทรวงพาณิชย์ได้แถลงข่าวดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พบว่า อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เทียบกับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (YoY) สูงขึ้นในอัตราที่ชะลอตัวร้อยละ ๐.๔๒ จากเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ที่สูงขึ้นร้อยละ ๐.๖๘ ผลจากการลดลงของราคาขายปลีกน้้ามันเชื้อเพลิงในประเทศที่ปรับลดตามการแข็งค่าของเงินบาทที่มีต่อต้นทุนน้้าเข้าราคาน้้ามันดิบที่ถูกลง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เทียบกับเดือนมกราคม ๒๕๖๑ (MoM) ลดลงเล็กน้อยร้อยละ – ๐.๒๓
๑.๒ พิจารณาร่างรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โครงสร้างดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และพฤติกรรมผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการ คณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์ได้เชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและ
ข้อคิดเห็น ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ ๒ และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมประชุม

๒. ด้านอุตสาหกรรม
– คณะอนุกรรมาธิการได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มีประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับบทนิยาม มาตรา ๖ “การส่งเสริมการขาย” และมาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๙/๑ ของหมวด ๓ หน้าที่และความรับผิดทางแพ่ง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมกับประเด็นเรื่องการนำผ่าน และการนำเข้า
๓. ด้านการแรงงาน
๓.๑ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. …. เพื่อการจัดการปัญหาการใช้แรงงานบังคับให้ครอบคลุม ๕ ด้าน ดังนี้
๑) มาตรการต่อต้านปราบปรามขจัดการใช้แรงงานบังคับ
๒) มาตรการป้องกัน
๓) มาตรการป้องกันผู้เสียหาย
๔) การชดเชยและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
๕) ความร่วมมือระหว่างประเทศ

๓.๒ พิจารณาร่างพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมโดยกำหนดกระบวนการในการควบคุมและตรวจสอบการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน การทำงานของคนต่างด้าว การรับคนต่างด้าวเข้าทำงานให้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น
๓.๓ พิจารณาร่างพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. …. เพื่อยกเลิกการห้ามคนต่างด้าวเข้ามามีอาชีพเป็นกรรมกรหรือรับจ้างทำงานด้วยกำลังกาย โดยไม่ได้อาศัยวิชาความรู้
๔. ด้านการสนับสนุนภารกิจพาณิชย์ อุตสาหกรรม และแรงงาน
คณะอนุกรรมาธิการสนับสนุนฯ พิจารณาข้อมูลเบื้องต้นเรื่องร้องเรียน เรื่อง กรณีที่เกษตรกรปลูกอ้อย ขอให้ช่วยบรรเทาทุกข์เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนที่ยังไม่มีโรงงานน้้าตาลในพื้นที่รับซื้อผลผลิตเนื่องจากออกใบอนุญาต (EIA) ล่าช้า ขอให้เร่งสร้างโรงงานน้้าตาลรองรับการซื้ออ้อยจากเกษตรกร และกรณีขอคัดค้านโครงการโรงงาน
ผลิตน้้าตาลและโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ในพื้นที่ตำบลน้้าปลีก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนสมบูรณ์ คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้เชิญผู้แทนจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนจากคณะกรรมการอ้อยน้้าตาลและน้้าตาลทราย มาให้ข้อมูลใน
วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

๕. การเดินทางศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ
๕.๑ การเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง วันศุกร์ที่ ๑๖ – วันเสาร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสุรินทร์
๕.๒ การเดินทางศึกษาดูงานภายในประเทศเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
as2

as4

|  286 views

Leave a Comment

*

scroll to top