วันพุธ , 17 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.การกฎหมายฯ จัดสัมมนา เรื่อง “ประชาชนจะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมอย่างไร”

กมธ.การกฎหมายฯ จัดสัมมนา เรื่อง “ประชาชนจะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมอย่างไร”

มีนาคม 12, 2018 3:15 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง ๑ – ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดการสัมมนา เรื่อง “ประชาชนจะได้รับ
ความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมอย่างไร” โดยมี พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ
เป็นประธานเปิดการสัมมนา และร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
การกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม กล่าวรายงาน

พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๕ ได้กำหนดให้จัดตั้ง “กองทุนยุติธรรม” ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสำหรับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนและการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ซึ่งจะเป็นการคุ้มครองช่วยเหลือคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส ทำให้คนยากไร้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียม เมื่อกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้มาช่วยระยะเวลาหนึ่งแล้ว คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงเห็นควรจัดการสัมมนาครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ประชาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบถึงการรับรู้และการเข้าถึงสิทธิการรับความช่วยเหลือของประชาชนตามกฎหมายดังกล่าว รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกองทุนยุติธรรม เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนให้สามารถช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้อย่างทั่วถึง
เสมอภาคและเป็นธรรม

S__5619726 S__5619727 S__5619728 S__5619729

|  195 views

Leave a Comment

*

scroll to top