วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » เลขาธิการวุฒิสภา รับหนังสือจากผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ เพื่อขอให้ สนช. พิจารณาสนับสนุนให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

เลขาธิการวุฒิสภา รับหนังสือจากผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ เพื่อขอให้ สนช. พิจารณาสนับสนุนให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ. พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙

มีนาคม 12, 2018 3:33 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้แทนรับหนังสือผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ จำนวน ๕ กลุ่ม ประกอบด้วย สำนักงานเลขาธิการทันตแพทยสภา สำนักงานสัตวแพทยสภา ชมรม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป และชมรมทันตแพทย์โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รพศ. รพท. เพื่อขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาสนับสนุนให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยกำหนดให้เครื่องเอ็กซเรย์วินิจฉัยทางการแพทย์ไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมของกฎหมายดังกล่าวโดยเร็ว เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านการแพทย์ที่ปฏิบัติงานทั้งในสถานพยาบาลของภาครัฐและเอกชนต่างได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว จึงขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ดังกล่าวให้เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนในวงกว้าง เพื่อให้โรงพยาบาลทั่วประเทศสามารถให้บริการทางด้านเอ็กซเรย์ได้ตามปกติ ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนที่จะมารับบริการต่อไป

S__5619765 S__5619766 S__5619767

|  371 views

Related Posts

Leave a Comment

*

scroll to top