วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ.การศาสนาฯ จัดโครงการสัมมนาฝึกอบรมชุมชนกะดีจีน ถิ่นคนดี วิถีไทย ใจรักษ์แผ่นดิน รุ่นที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เขตธนบุรี

กมธ.การศาสนาฯ จัดโครงการสัมมนาฝึกอบรมชุมชนกะดีจีน ถิ่นคนดี วิถีไทย ใจรักษ์แผ่นดิน รุ่นที่ ๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เขตธนบุรี

มีนาคม 13, 2018 2:28 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาฝึกอบรมชุมชนกะดีจีน ถิ่นคนดี วิถีไทย ใจรักษ์แผ่นดิน รุ่นที่ ๑ ซึ่งดำเนินการโดยคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีนสู่ความมั่นคงยั่งยืน โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กล่าวต้อนรับ และพลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีนสู่ความมั่นคงยั่งยืน กล่าวรายงาน

 

โครงการสัมมนาฝึกอบรมดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องจากการจัดงานมหกรรม ๖ ชุมชนย่านกะดีจีน ๓ ศาสนา ๔ ความเชื่อ เกื้อหนุนกันสู่สันติสุข ซึ่งช่วยให้การเผยแพร่และเชิดคุณลักษณะพิเศษของชุมชนย่านกะดีจีนต่อสาธารณชนทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้นในการเป็นชุมชนต้นแบบของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในความแตกต่างทางศาสนา ความเชื่อและวัฒนธรรม และเพื่อให้การดำเนินงานสนับสนุนการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีนอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมาธิการฯ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีนสู่ความมั่นคงยั่งยืน โดยมี พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ กรรมาธิการ เป็นประธาน

 

การดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีนสู่ความมั่นคงยั่งยืน คณะอนุกรรมาธิการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคีที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการจัดทำยุทธศาสตร์ แนวการดำเนินงาน และแผนงานโครงการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีนอย่างครบวงจรทั้งด้านการพัฒนาสมาชิกชุมชน การอาชีพ ผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน ศิลปวัฒนธรรม การศึกษา การเรียนรู้ สุขอนามัยชุมชน รวมถึงการพัฒนาด้านกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน เช่น เส้นทางจราจร อาคารสถานที่สำคัญ กายภาพชุมชน ไฟฟ้า ประปา ป้ายบอกทางและป้ายสื่อความหมาย อันนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มมากขึ้น

 

ดังนั้น การสัมมนาฝึกอบรมวันนี้ จึงเป็นภารกิจสำคัญอันดับแรกของคณะอนุกรรมาธิการฯ โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ฐานทัพเรือกรุงเทพ และมูลนิธิคนไทยรักษ์แผ่นดิน จัดการสัมมนาฝึกอบรม “ชุมชนกะดีจีน ถิ่นคนดีวิถีไทย ใจรักษ์แผ่นดิน” โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วยผู้นำชุมชน และผู้แทนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม ๓๕๐ คน

 

ช่วงเช้า เป็นการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตระหนักรับรู้ถึงคุณค่าความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชุมชนย่านกะดีจีนว่า “ชุมชนกะดีมีความสำคัญอย่างไร” และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การทำชุมชนให้น่าอยู่” เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวม เสริมสร้างจิตสาธารณะ

 

ช่วงบ่ายเป็นการจัดกิจกรรมนันทนาการ และแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของสมาชิกในชุมชน ในหัวข้อ “รักเขา เขาก็รักเรา” การสัมมนาในครั้งนี้คณะกรรมาธิการมีความมุ่งหวังในการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีนให้เป็นชุมชนต้นแบบของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในความแตกต่างทางศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรม และมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์สุขของสมาชิกชุมชนเอง และชุมชนสังคมโดยส่วนรวมอย่างแท้จริง

thumbnail_S__6709355 thumbnail_S__6709356 thumbnail_S__6709353 thumbnail_S__6709351 thumbnail_S__6709350 93054 93294 93447 thumbnail_S__1212551 thumbnail_S__1212568

 

|  519 views

Leave a Comment

*

scroll to top