วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ๒ ฉบับ

วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ในการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ๒ ฉบับ

มีนาคม 14, 2018 8:56 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๕๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒
นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงถึงการประชุม สนช. สัปดาห์นี้ว่า ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ และร่าง พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว จากนั้น เป็นการรับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ ได้แก่ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นวามถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน เกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ….

สำหรับในวันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ มีจำนวน ๕ มาตรา มีสาระสำคัญ เช่น การกำหนดคำนิยามของคำว่า “ศูนย์” ให้หมายถึง ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชียที่จัดตั้งขึ้นตามกฎบัตรของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย และให้ศูนย์มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย จากนั้น เป็นการรับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น เรื่องการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่ง พ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. …. ๒๕๔๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
นอกจากนี้ ที่ประชุมวิป สนช.ยังได้มีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยมีหลักการแก้ไขเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ซึ่งจะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมร่าง พ.ร.บ.พลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม สนช. ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ อีกด้วย สำหรับกรณีที่จะมี สมาชิก สนช.จะเข้าชื่อยื่นตีความร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. …. ต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้น โฆษกวิป สนช.กล่าวว่า จะมีความชัดเจนในวันพฤหัสบดีนี้

DSC_6268

DSC_6281

DSC_6282

|  812 views

Leave a Comment

*

scroll to top