วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑

มีนาคม 16, 2018 3:29 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ 

สรุปการประชุม

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๑๕_๒๕๖๑

๑.  เรื่องด่วน

     –  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติมอบหมายให้คณะกรรมาธิการการต่างประเทศเป็นผู้พิจารณา โดยมีเวลาแปรญัตติภายในกำหนด ๗ วัน ตามข้อบังคับ และกำหนดเวลาการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติมอบหมาย

๒.  จากนั้นที่ประชุมมีมติให้ยกระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่ และระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน     

     (๑) เรื่องที่เสนอใหม่                                    

          –  ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๑๐ ครั้ง คือ

              ครั้งที่ ๘๐ วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

              ครั้งที่ ๘๑ วันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

              ครั้งที่ ๘๒ วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

              ครั้งที่ ๘๓ วันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

              ครั้งที่ ๘๔ วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐

              ครั้งที่ ๘๕ วันอังคารที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑

              ครั้งที่ ๘๖ วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ 

              ครั้งที่ ๘๘ วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑

              ครั้งที่ ๘๙ วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และ

              ครั้งที่ ๙๐ วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

              (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

         ผลการพิจารณา

          –  ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จำนวน ๑๐ ครั้ง ดังกล่าว  

     (๒) เรื่องอื่น ๆ

          –  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๖๐ วัน)

        ผลการพิจารณา

        –  ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๑ ออกไปอีก ๖๐ วัน 

๓. เรื่องที่ค้างพิจารณา

     ๑)  รายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว 

     ๒)  รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘)

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานผลการดำเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ แล้ว

 ปิดประชุม เวลา ๑๒.๒๐ นาฬิกา

|  813 views

Leave a Comment

*

scroll to top