วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖๘

สรุปผลการประชุม กมธ. การเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖๘

มีนาคม 23, 2018 5:58 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

aa1

คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๑๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ปรากฏผลการประชุม ดังนี้

๑. คณะอนุกรรมาธิการด้านการเมือง

ได้ประชุมพิจารณาสรุปผลการเสวนา เรื่อง “การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะอนุกรรมาธิการจะได้นำไปวิเคราะห์ข้อมูล และ
ถอดบทเรียนที่ได้จากการเสวนา เพื่อบรรจุในรายงานการพิจารณาศึกษา “การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย” และเสนอที่ประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาต่อไป

๒. คณะอนุกรรมาธิการด้านระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

คณะอนุกรรมาธิการได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเตรียมการจัดสัมมนาตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน ๒ ครั้ง คือ

๒.๑ การสัมมนาเกี่ยวกับมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งที่ประชุมฯ เห็นด้วยกับการจัดสัมมนาในหัวข้อ “รัฐธรรมนูญปราบโกง จะสัมฤทธิ์ผลได้จริงหรือไม่” และเห็นควรเชิญวิทยากรและผู้ดำเนินรายการ ได้แก่ (๑) ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รัฐอมฤต (๒) ประธานกรรมการ ป.ป.ช. (๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล (๔) ตัวแทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันและเชิญนายเกรียงไกร หอมจันทร์เทศ เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยในเบื้องต้นที่ประชุมได้กำหนดจัดสัมมนาในวันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำหรับสถานที่จัดการสัมมนานั้น ที่ประชุมฯ เห็นควรจัดที่โรงแรม ในการนี้ จึงได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดหาโรงแรมที่เหมาะสม แล้วเสนอต่อที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง

๒.๒ การสัมมนาเพื่อทบทวนการดำเนินงาน  และกำหนดแนวทางการดำเนินงานในอนาคตของคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้มอบหมาย โดยในเบื้องต้นที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดหาสถานที่จัดสัมมนา แล้วเสนอที่ประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณา
ต่อไป

๓. คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๑

คณะอนุกรรมาธิการได้ประชุมเพื่อพิจารณาข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร ผู้เสนอ) ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีข้อสังเกตในร่างมาตรา ๖ ร่างมาตรา ๑๓ และร่างมาตรา ๑๕ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการจะได้พิจารณาทบทวนข้อสังเกต
ดังกล่าวอีกครั้งในวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑

๔. คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๒

คณะอนุกรรมาธิการได้ประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติมาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. …. ซึ่งนอกจากความเห็นและข้อสังเกต จำนวน ๑๒ ประเด็นที่ได้มีการรายงานต่อที่ประชุมไปก่อนแล้ว การพิจารณาในครั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาในหลักการของร่างฯ พบว่า มีประเด็นปัญหาสำคัญ ๔ ประเด็น โดยที่ประชุมคณะกรรมาธิการเห็นด้วยในหลักการกับคณะอนุกรรมาธิการว่า ควรส่งความเห็นและข้อสังเกต จำนวน ๑๒ ประเด็นดังกล่าว ไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะกรรมการกฤษฎีกาคณะพิเศษ) เพื่อพิจารณาทบทวน ทั้งนี้ ให้คณะอนุกรรมาธิการจัดทำรายงานเสนอที่ประชุมคณะกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาและ
มีมติต่อไป

aa2 aa3 aa4 aa5 aa6

 

|  204 views

Leave a Comment

*

scroll to top