วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช. (๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑)

สรุปผลการประชุม กมธ. การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช. (๒๒ มี.ค. ๒๕๖๑)

มีนาคม 23, 2018 6:10 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

aaa1
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และ การแรงงาน ได้มีการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า
การพิจารณาศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านพาณิชย์ ด้านแรงงาน และด้านการสนับสนุนภารกิจพาณิชย์ อุตสาหกรรม และแรงงาน สรุปได้ดังนี้

๑. ด้านพาณิชย์
คณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์ พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนลำไยเกี่ยวกับสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พฤติกรรมการเก็บของผู้ซื้อ (ล้งผลไม้) และปัญหาลำไยลูกร่วง สรุปได้ดังนี้

การซื้อลำไยของล้ง ๆ จะวางเงินมัดจำ เมื่อลำไยออกดอกเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวล้งจะเข้ามาทำการเก็บเกี่ยวเอง โดยราคาจะขึ้นอยู่กับขนาดลำไย ตลาดของประเทศจีนต้องการลำไยอบแห้งมากขึ้น โดยการนำลำไยที่ร่วงมาอบแห้ง การเก็บผลลำไยของล้งจีนจะใช้วิธีการ เช่น ลำไย ๑๐ ต้น จะปล่อยให้ลำไยร่วง ๕ ต้น เพื่อให้ราคาถูกลง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลพฤติกรรมของล้ง ทำให้เมื่อเกษตรกรทำสัญญากับล้งจะเสียเปรียบเพราะไม่ระบุรายละเอียดว่าจะเข้ามาเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่ ทางปฏิบัติล้งจะเก็บเกี่ยวผลผลิตให้เกิดความล่าช้าเพื่อทำให้ลำไยลูกร่วง เพื่อจะได้ลำไยราคาถูก และส่งไปทำลำไยอบแห้งซึ่งตลาดของประเทศจีนมีความต้องการสูง

๒. ด้านอุตสาหกรรม
๑) คณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรมพิจารณากรณีอนาคตอุตสาหกรรมยานยนต์ ของประเทศไทยและรถยนต์พลังงานไฟฟ้า รวมถึงร่วมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการรถยนต์ เพื่อประกอบการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ยุทธศาสตร์คลัสเตอร์อุตสาหกรรม” ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ อาคารชาแลนเจอร์ ๒ ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพคเมืองทองธานี
๒) พิจารณาแผนการเดินทางศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการ เรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้กับอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันเสาร์ที่ ๕ – วันจันทร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๓. ด้านการแรงงาน
๑) พิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคกรณี การบริหารจัดการการดำเนินการในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) สรุปได้ดังนี้ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ดำเนินการเกี่ยวกับจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติสำหรับแรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว และแรงงานที่ยังไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติที่ประสงค์จะเดินทางไปพิสูจน์สัญชาติให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ จะต้องจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติ ณ ศูนย์ฯ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สรุปได้ดังนี้ ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวสร้างความเข็มแข็งและความมั่นคงต่อแรงงาน จึงสนับสนุนให้ร่างกฎหมายดังกล่าวผ่านกระบวนการตรากฎหมาย และมีผลบังคับใช้โดยเร็ว
๔. ด้านการสนับสนุนภารกิจพาณิชย์ อุตสาหกรรม และแรงงาน
คณะอนุกรรมาธิการสนับสนุนภารกิจพาณิชย์ อุตสาหกรรม และแรงงาน พิจารณารวบรวมข้อมูลเบื้องต้น กรณี ช่วยบรรเทาทุกข์เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน กรณียังไม่มีโรงงานน้าตาลในพื้นที่รับซื้อผลผลิตเนื่องจากออกใบอนุญาต (EIA) ล่าช้า สรุปได้ดังนี้ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความเห็นชอบต่อรายงาน EIA แล้ว ส่วนประเด็นข้อกังวลต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามที่ได้ร้องเรียนคณะอนุกรรมาธิการได้ให้ข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวข้องจนพอใจแล้ว และผู้ร้องเรียนได้เข้าใจถึงระยะเวลาเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตสร้างโรงงานน้าตาล ตลอดจนถึงรับทราบเกี่ยวกับความห่วงใยต่อกรณีของสัญญาที่เกษตรกรได้ทำไว้กับโรงงานน้ำตาลที่อาจไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกร

aaa2 aaa3

|  155 views

Leave a Comment

*

scroll to top