วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑

มีนาคม 26, 2018 1:55 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๑๖_๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา

๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

     –   รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ….

    ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมมีมติให้เชิญผู้ชี้แจงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  จึงเลื่อนการพิจารณารับทราบรายงาน
ผล
การดำเนินการฉบับนี้ออกไปก่อน 

๒.  รับรองรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้

     ครั้งที่ ๖๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และ 

     ครั้งที่ ๖๙/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

         ผลการพิจารณา

     –   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมทั้ง ๒ ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข 

๓.  ที่ประชุมมีมติให้ยกเรื่องด่วนที่ ๒ และระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อนเรื่องด่วนที่ ๑

     เรื่องด่วนที่ ๒ การเลือกบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐)

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม จำนวน ๑๗ คน โดยมีกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการ ภายใน ๒๗ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง

     ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ

         ๑) ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. (ขอขยายเวลาครั้งที่ ๖ ออกไปอีก ๖๐ วัน)

     ผลการพิจารณา

          –  ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. …. ครั้งที่ ๖ ออกไปอีก ๖๐ วัน

     ๒)  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๖ ออกไปอีก ๙๐ วัน)

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ….  ครั้งที่ ๖ ออกไปอีก ๙๐ วัน

     เรื่องด่วนที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

พ.ศ. ….

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และได้พิจารณาในวารที่ ๒ โดยกรรมาธิการเต็มสภาและลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. …. ใช้เป็นกฎหมายต่อไป
 อนึ่ง สำหรับระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่ ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปการพิจารณาออกไปก่อน

 ปิดประชุม เวลา ๑๕.๑๒ นาฬิกา

|  425 views

Leave a Comment

*

scroll to top