วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑

มีนาคม 26, 2018 2:27 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๑๗_๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา

๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

     –  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๒.  เรื่องด่วน

     –  ร่างพระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา จำนวน ๑๕ คน โดยมีกำหนดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติตามข้อบังคับ

๓.  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

     –  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “สังคมผู้สูงอายุ : ระเบียบวาระแห่งชาติ” คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา

     – ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับรายงาน และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

๔.  เรื่องที่เสนอใหม่

     –  รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙ และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐)

     ผลการพิจารณา

     – ที่ประชุมได้พิจารณารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๙ และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๒๒ นาฬิกา

|  303 views

Leave a Comment

*

scroll to top