วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ลงพื้นที่ในโครงการ สนช. พบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้

รองประธาน สนช. คนที่สอง นำคณะ สนช. ลงพื้นที่ในโครงการ สนช. พบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนใต้

มีนาคม 27, 2018 3:10 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ คะอนุกรรมการ
เตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงธนใต้) นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานอนุกรรมการ ได้จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ กรุงเทพมหานคร (กลุ่มกรุงธนใต้) เพื่อหารือเกี่ยวกับสภาพปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียน ร่วมกับ
ผู้อำนวยเขตบางขุนเทียน สำนักการระบายน้ำ สำนักโยธาธิการและผังเมือง และสำนักทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยมีนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานการประชุม
ซึ่งได้กล่าวว่า การลงพื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ในครั้งนี้เป็นการรับฟังปัญหาเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งบางขุนเทียน
ซึ่งเป็นปัญหาระดับประเทศและส่งผลกระทบต่อประชาชนบริเวณชายฝั่งเป็นจำนวนมาก ปัญหาและข้อคิดเห็นที่ได้รับฟังจากการลงพื้นที่ในกรุงเทพฯ ทั้งหมดจะได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอในการประชุมวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมรัฐสภา เพื่อนำไปสู่การแก้ไขภายใต้บทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
โดยจะเปิดโอกาสให้ตัวแทนประชาชนจากทุกเขตเข้าร่วมเสนอประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ โดยจะมีผู้แทนรัฐบาล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับฟังในวันดังกล่าวด้วย

ทั้งนี้ จากการรับฟังสภาพปัญหา พบว่า ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนลึกกินผืนดินเข้ามามาก
หากไม่รีบแก้ไขจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชน ที่ดินทำกิน ป่าชายเลนและ
ป่าโกงกาง สาเหตุของการเกิดปัญหากัดเซาะชายฝั่ง เกิดจากธรรมชาติ มรสุม พายุ คลื่นซัดชายฝั่ง เกิดจาก
การบุกรุกมนุษย์ของมนุษย์ และเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหา กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนิน อาทิ การปักไม้ไผ่เพื่อเป็นแนวกำแพงชะลอคลื่น ประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อนำเสาไฟฟ้ามาปักเพื่อเป็นแนวป้องกันคลื่นซัด การจัดทำแปลงปลูกป่าเพื่อลดการกัดเซาะของน้ำทะเล การจัดทำโครงการเขื่อนกั้นน้ำ (Gade Water) แบบแข็ง

ด้าน พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานอนุกรรมการ กล่าวว่า ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเป็นปัญหาของประเทศ
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และประชาชน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ต้องมีเจ้าภาพหลักในการดำเนินงาน มีแผนงานรวม มีการกำหนดวิธีการแก้ไขปัญหา หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน ในการจัดทำโครงการต่าง ๆ ต้องวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และผลกระทบต่อประชาชนอย่างรอบด้าน ทั้งนี้ สนช. จะรวบรวมข้อมูล แนวทางการแก้ไขปัญหาที่ได้รับ หากเป็นปัญหาภาพรวม หรือข้อกฎหมาย สนช. จะไปดำเนินการตามกรอบอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติต่อไป

52034 52035 52019 52020 52027

|  274 views

Related Posts

Leave a Comment

*

scroll to top