วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » โฆษกวิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

โฆษกวิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ประจำสัปดาห์

มีนาคม 27, 2018 7:27 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงถึงการประชุม สนช. สัปดาห์นี้ว่า ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ในวาระแรกขั้นรับหลักการ นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่เสนอใหม่ คือ รับทราบร่างแผนปฏิรูปประเทศ ที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้พิจารณาเห็นชอบไปแล้ว และเสนอให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบไปเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ และจะต้องรายงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อทราบและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อใช้บังคับต่อไป สำหรับในวันศุกร์ที่ ๓] มีนาคม จะมีการพิจารณากฎหมายในวาระที่ ๒ และ ๓ จำนวน ๑ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

โฆษก วิป สนช. ยังได้กล่าวอีกว่า สำหรับเดือนเมษายน จะมีการประชุม สนช. ในวันพุธที่ ๔ และวันพฤหัสบดีที่ ๕ จากนั้นจะงดประชุม และจะเริ่มอีกครั้งในวันพฤหัสที่ ๑๙ เม.ย. และจะมีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวาระแรกวันที่ ๗ มิถุนายน นอกจากนี้ ที่ประชุมวิป สนช. ได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ที่ได้รับการประสานงานจากคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.) ว่า คณะรัฐมนตรีจะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเป็นเรื่องด่วน จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

สำหรับประเด็นการส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. … ให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความนั้น โฆษกวิป สนช. กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีการรวบรวมรายชื่อสมาชิก สนช. แต่อย่างใด ซึ่งประธาน สนช. ได้ส่งร่างดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีไปแล้ว อย่างไรก็ตาม หากจะมีการรวบรวมรายชื่อจะต้องมีหนังสือจากนายกรัฐมนตรีส่งร่างกลับมาก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้

1522152659141

1522152662008

|  377 views

Leave a Comment

*

scroll to top