วันอังคาร , 16 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » ประธาน กมธ.การต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ ณ สมาพันธรัฐสวิส

ประธาน กมธ.การต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ ณ สมาพันธรัฐสวิส

มีนาคม 27, 2018 7:39 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ต่างประเทศ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องหมายเลข ๑๘ ชั้น ๑ ศูนย์การประชุมนานาชาติ นครเจนีวา (CICG) สมาพันธรัฐสวิส นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๘ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ (Bureau of the IPU Standing Committee on United Nations Affairs) ซึ่งที่ประชุมได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสหภาพรัฐสภาและสหประชาชาติที่ผ่านมา นับตั้งแต่การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๗ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ทั้งในระดับสูง และระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ตลอดจนความร่วมมือในอนาคต เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกรัฐสภาในการประชุม Development Cooperation Forum ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ และได้หารือเกี่ยวกับปฏิรูปสหประชาชาติ และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสหประชาชาติและสหภาพรัฐสภา โดยที่ประชุมได้รับฟังสถานะความคืบหน้าในการยกร่างข้อมติสมัชชาใหญ่สหประชาชาติว่าด้วยปฏิสัมพันธ์ระหว่างสหประชาชาติ รัฐสภา และสหภาพรัฐสภา
จากนั้น ที่ประชุมได้ร่วมหารือเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐสภาในการส่งเสริมกิจการและเป้าหมายของสหประชาชาติ โดยเฉพาะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ในการนี้ นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ได้ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับการส่งเสริมบทบาทของรัฐสภาในการส่งเสริมการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนว่าเรื่องดังกล่าวเป็นวาระที่สำคัญ ควรได้รับการผลักดันจากประธานรัฐสภา และได้ร่วมแบ่งปันวิธีปฏิบัติที่ดีในเรื่องดังกล่าวของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เช่น การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติเพื่อร่วมประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศในการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการกำหนดให้การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นหลักการสำคัญในยุทธศาสตร์ชาติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ในช่วงท้าย ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๙ ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการได้เสนอให้จัดการอภิปรายเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ประกอบด้วย การทบทวนการลดอาวุธในกรอบของสหประชาชาติ การปฏิรูประบบสหประชาชาติ ปัญหาเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนสหประชาชาติ และการประสานงานระหว่างหน่วยชำนัญพิเศษภายในระบบสหประชาชาติเพื่อการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

1522152678151 1522152699726 1522152710392

1522152701439

|  214 views

Leave a Comment

*

scroll to top