วันอังคาร , 16 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » ทปษ. ด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภาโลก ร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) ครั้งที่ ๑๓๘ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ทปษ. ด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภาโลก ร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (ASGP) ครั้งที่ ๑๓๘ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

มีนาคม 30, 2018 9:30 am by: Category: กิจกรรมพิเศษ, กิจกรรมสำนักงานฯ, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-
29468159_1660768970665518_6825689499071041650_n
วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส นางละออ ภูธรใจ
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ ในฐานะสมาชิกสมาคมเลขาธิการรัฐสภาโลก เข้าร่วมการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (Association of Secretaries General of Parliaments – ASGP) ครั้งที่ ๑๓๘ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑
โดยในวันนี้ Mr. Philippe Schwab เลขาธิการรัฐสภาแห่งสมาพันธ์ สมาพันธรัฐสวิส ทำหน้าที่ประธานการประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมและแสดงความยินดีต่อ Mr. José Manuel Araujo รองเลขาธิการรัฐสภาโปรตุเกส ในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสมาคมฯ ทั้งนี้ Mr. José Manuel Araujo เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่เพียง
ผู้เดียว ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว
ต่อมาในที่ประชุมได้เริ่มการนำเสนอประเด็นอภิปรายภายใต้หัวข้อหลักเรื่อง “เอกสิทธิ์” (Privilege) โดย
Mr. Charles Robert เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแคนาดา เป็นผู้นำเสนอประเด็นอภิปราย เรื่อง “การอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีกับเอกสิทธิ์ของรัฐสภาในการประชุมสภา” โดยสมาชิกฯ จากประเทศต่างๆ ได้ซักถามและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเอกสิทธิ์และความคุ้มกันตามรัฐธรรมนูญและขอบเขตของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในเวทีรัฐสภา ในโอกาสเดียวกันนี้ เลขาธิการรัฐสภาบาห์เรนได้มีข้อเสนอต่อที่ประชุม โดยสำนักงานเลขาธิการรัฐสภาบาห์เรนอาสาจัดทำหนังสือคู่มือสรุปรายละเอียดและผลการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๘ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส และจะนำหนังสือคู่มือดังกล่าวมาเผยแพร่ให้กับสมาชิกฯ ในการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๙ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ต่อไป
หลังจากนั้น ที่ประชุมได้จัดให้มีการลงคะแนนเสียงแบบลับเพื่อให้สมาชิกฯ เลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ ซึ่งมีตำแหน่งว่างลงสองตำแหน่งและมีผู้สมัครจำนวนทั้งหมดสี่คนจากเลขาธิการรัฐสภาประเทศแคนาดา นามีเบีย
ศรีลังกา และตูนีเชีย ในโอกาสนี้ คณะผู้แทนไทยได้ร่วมลงคะแนนเสียงในที่ประชุม และจากผลการเลือกตั้งปรากฏว่า Mr. Charles Robert เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแคนาดา และ Mrs. Lydia Kandetu เลขาธิการรัฐสภานามีเบีย ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด ๔๑ คะแนน และ ๒๘ คะแนน ตามลำดับ จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนทั้งหมด ๑๑๖ คน ผู้สมัครทั้งสองคนจึงได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมเลขาธิการรัฐสภาเริ่มวาระตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
ในช่วงบ่าย Mr. José Manuel Araujo รองเลขาธิการรัฐสภาโปรตุเกส ได้นำเสนอประเด็นอภิปรายเรื่อง “การใช้ดุลยพินิจของศาลในเรื่องกิจการการภายในของรัฐสภา” และสมาชิกฯ ได้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการใช้อำนาจทางตุลาการของศาลในเรื่องระเบียบและข้อบังคับการประชุมรัฐสภา และการสร้างบรรทัดฐานทางจริยธรรมเพื่อลดการใช้อำนาจทางตุลาการในการไกล่เกลี่ยกิจการภายในของรัฐสภา ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของการประชุม ฝ่ายเลขาธิการสมาคมฯ ได้นำเสนอพัฒนาการล่าสุดของการประชุมในกรอบสหภาพรัฐสภาและนำเสนอประเด็นหัวข้อที่จะมีการอภิปรายในการประชุมครั้งถัดไป เช่น การประชุมแบบเปิดและปิดและผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจ การเปิดเผยและความโปร่งใสของรัฐสภา และกระบวนการทางกฎหมายและการบริหารงานในรัฐสภาสมัยใหม่ เป็นต้น โดยการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๙ จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
29683097_1660769023998846_4635349462203911462_n 29597755_1660769067332175_2197851198116205557_n 29542275_1660769143998834_7106388659335598436_n
|  383 views

Leave a Comment

*

scroll to top