วันอังคาร , 11 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

มีนาคม 30, 2018 5:04 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

da1
วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
– พิจารณาติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

ผลการพิจารณา
(๑) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง
คณะอนุกรรมาธิการได้เดินทางไปประชุมร่วมกับผู้บริหารของบริษัท ขนส่ง จำกัด ในวันอังคารที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อขอรับทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนการย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) โดยมี พลตรี สุรพล
ตาปนานนท์ ประธานกรรมการบริษัท ขนส่ง จากัด (บขส.) และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ในเบื้องต้น คณะอนุกรรมาธิการได้รับทราบว่า บขส. มีแนวคิดเดียวกันกับคณะอนุกรรมาธิการที่จะให้สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) อยู่ที่เดิม เพราะเป็นจุดที่สามารถเชื่อมโยงรถไฟฟ้าและทางด่วน หากย้ายมาที่หมอชิตจะทาให้เกิดปัญหาพื้นที่ คับแคบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

(๒) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางน้้าและการพาณิชยนาวี
จากการเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคม ในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ณ จังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต มีประเด็นที่ควรหยิบยกขึ้นมาพิจารณา คือ การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็น Marina Hub ของอาเซียน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลมากว่า ๒ ปี แต่ยังไม่มีความคืบหน้า เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับ หลายหน่วยงานแต่ไม่มีความร่วมมือระหว่างกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

(๓) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ
จากการเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคม ในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ณ จังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต โดยได้เดินทางไปรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ และศึกษาดูงานความคืบหน้าโครงการขยายท่าอากาศยานภูเก็ต รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ยังมีปัญหาหลายประการที่ต้องดำเนินการแก้ไข โดยเร็ว อาทิ ปัญหาการจราจร ปัญหาการจัดระเบียบร้านค้า ปัญหาสภาพแวดล้อม รวมทั้ง ปัญหาระบบเครื่องปรับอากาศภายในท่าอากาศยาน เป็นต้น
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบและเห็นควรเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการในโอกาสต่อไป

(๔) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์
(๔.๑) คณะอนุกรรมาธิการอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แผนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ และการอำนวยความสะดวกทางการค้า เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ของรัฐบาล และจะนาส่งพิมพ์เป็นรูปเล่มต่อไป
(๔.๒) คณะอนุกรรมาธิการได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์ ๒๐ ปี” เมื่อวันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องฝึกนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำสรุปผลการสัมมนาเสนอคณะกรรมาธิการต่อไป
(๔.๓) คณะอนุกรรมาธิการอยู่ระหว่างการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ โลจิสติกส์ ๒๐ ปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมาธิการต่อไป
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

คณะกรรมาธิการกำหนดนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

da2 da3 da4

|  198 views

Leave a Comment

*

scroll to top