วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ในวันพุธที่ ๔ และวันพฤหัสบดีที่ ๕ เม.ย. ๖๑

โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. ในวันพุธที่ ๔ และวันพฤหัสบดีที่ ๕ เม.ย. ๖๑

เมษายน 3, 2018 7:07 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, พิจารณากฎหมาย, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงถึงการประชุม สนช. สัปดาห์นี้ว่า ในวันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ จะมีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นพิเศษ เริ่มเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา โดยจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ในวาระที่ ๑ จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และพิจารณาในวาระที่ ๑ และ ๓ จำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ….
สำหรับในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ จะเป็นการรับทราบรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารการอุดมศึกษา : การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา ซึ่งคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว และรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. …. ส่วนวันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑ งดการประชุม
โฆษกวิปสนช. กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมวิป สนช.ได้มีการพิจารณาร่างพระราชกำหนดที่คณะรัฐมนตรีเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติตามมาตรา ๑๗๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.เรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อปรับปรุงระบบการจดทะเบียนเรือประมง สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของเจ้าของเรือประมงตลอดจนบทลงโทษให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้พ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้มีการใช้ระบบอนุญาตเพียงเท่าที่จำเป็นและกำหนดกระบวนการในการควบคุมและตรวจสอบการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวได้ทั้งระบบ รวมทั้งปรับปรุงอัตราโทษให้มีความเหมาะสม และ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื้อให้สอดคล้องกับกฏหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและกฏหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว รวมทั้งร่าง พ.ร.บ.คณะรัฐมนตรีเสนอเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องด่วน จำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. ….

1522756626256

1522756622542

|  517 views

Leave a Comment

*

scroll to top