วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การศาสนาฯ สนช. จัดงานมรดกความทรงจำแห่งโลก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

กมธ. การศาสนาฯ สนช. จัดงานมรดกความทรงจำแห่งโลก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

เมษายน 4, 2018 1:36 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

S__6635612

วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดงานมรดกความทรงจำแห่งโลก วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด พลตำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวรายงาน โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง “การอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทย ณ วัดโพธิ์” และนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของการท่องเที่ยวในการส่งเสริมและสนับสนุน
การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม ณ วัดโพธิ์”

คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เห็นถึงความสำคัญของวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์ ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ ๑ ทั้งยังเป็นที่รวบรวมภูมิปัญญา องค์ความรู้ ศาสตร์ และศิลปวิทยาการต่าง ๆ ของไทย ซึ่งคนไทยสมัยก่อนค้นคิด ทดลอง ปรับปรุงและพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทเชิงพื้นที่ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต แล้วส่งมอบต่อกันมาเป็นมรดกภูมิปัญญาจนถึงปัจจุบัน มรดกภูมิปัญญาไทยมักไม่ได้มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานหรือเอกสาร แต่ใช้การสืบทอดและสืบสานผ่านการบอกเล่าจากครูไปสู่ศิษย์ เกิดเป็น
สายสกุลช่างของศิลปไทยแต่ละแขนงต่าง ๆ กลายเป็นคุณค่าสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมไทย วัดโพธิ์จึงเปรียบเสมือน “มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย” ซึ่งองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) ประกาศให้จารึกวัดโพธิ์เป็นหนึ่งในมรดกเอกสารบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร (Documentary Heritage) เกี่ยวกับมรดกวัฒนธรรมแห่งโลก แสดงให้เห็นวิวัฒนาการของความคิด การค้นพบ และผลงานของสังคมมนุษย์ ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากสังคมในอดีตให้กับสังคมปัจจุบันเพื่อที่จะสืบสานให้แก่สังคมในอนาคต โดยจารึกวัดโพธิ์ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และเป็นความทรงจำแห่งโลก (Memory of the World) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เพื่อสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมของจารึกวัดโพธิ์ และสร้างการรับรู้ถึงมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของไทยที่มีคุณค่าในระดับสากล ตลอดจนสานต่อการขับเคลื่อนการบริหารงานวัฒนธรรมแบบบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยต่อการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติในทุกแขนง ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมการเสวนาสาธารณะขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูจารึก ภาพจิตรกรรมฝาผนัง และศิลปวัตถุ ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งเป็นแหล่งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านการแพทย์แผนไทยให้เป็นมรดกของชาติอย่างยั่งยืนสืบไป

S__6635613 S__6635614 S__6635615 S__6635616

|  448 views

Leave a Comment

*

scroll to top