วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑

เมษายน 4, 2018 5:13 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

aa1
วันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
– พิจารณาติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
ผลการพิจารณา
(๑) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง
คณะอนุกรรมาธิการกำหนดนัดประชุม ในวันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมาธิการการคมนาคมมอบหมาย โดยเชิญผู้แทนกรมทางหลวงเข้าร่วมประชุม จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้
(๑.๑) พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีการก่อสร้างสะพานเกือกม้าเชื่อมถนนคู่ขนานถนนกาญจนาภิเษก (ช่วงถนนสุขาภิบาล ๒) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
(๑.๒) พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีที่ดินถูกแนวทางหลวงตัดผ่าน และแนวเส้นทางใหม่ที่กรมทางหลวงกำหนด
ผิดหลักวิชาการวิศวกรรมจราจรและวิศวกรรมน้า

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

(๒) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางน้้าและการพาณิชยนาวี
จากการเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคม ในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ณ จังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต มีประเด็นที่ควรหยิบยกขึ้นมาพิจารณา คือ การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็น Marina Hub ของอาเซียน ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล และการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นศูนย์เรือ Cruise โดยคณะอนุกรรมาธิการจะกำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าวในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

(๓) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ
จากการเดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพปัญหา และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคม ในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ณ จังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต สรุปประเด็นปัญหาเบื้องต้นได้ ดังนี้
(๓.๑) ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่มีปัญหาเรื่องการให้บริการและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร การตรวจคน
เข้าเมืองมีพื้นที่คับแคบ เรื่องระบบเครื่องปรับอากาศ และระบบไฟฟ้า กรมท่าอากาศยานมีแผนการดำเนินงานพัฒนาท่าอากาศยานในกรอบวงเงิน ๖,๐๐๐ ล้านบาท ในการสร้างอาคารผู้โดยสาร หลังที่ ๓ และการสร้างหลุมจอดเพิ่มเติม
(๓.๒) ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต มีปัญหาเนื่องจากการสร้างอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (Domestic) ยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่มีการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ แต่ได้เปิดให้บริการแก่ผู้โดยสาร คณะกรรมาธิการจึงได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรจัดหาหรือเช่าเครื่องปรับอากาศมาให้บริการแก่ประชาชนไปพลางก่อนที่จะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพื้นที่ที่ควรให้บริการแก่ผู้โดยสารแต่กลับนำมาให้ร้านค้าเช่าพื้นที่จำนวนมากกว่าร้อยละ ๖๐ และยังมีประเด็นมาตรฐานความปลอดภัยของท่าอากาศยานที่ไม่เป็นไปตามที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization : ICAO) กาหนด เช่น พื้นที่ปลอดภัย รอบทางวิ่ง (Runway Strip) ทางวิ่ง (Runway) ทางขับ (Taxiway) เป็นต้น
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

(๔) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์
(๔.๑) คณะอนุกรรมาธิการอยู่ระหว่างการศึกษาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ ๒๐ ปี โดยจะนำข้อมูลที่ได้รับจากการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์ ๒๐ ปี” เมื่อวันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ และวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องฝึกนักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร มาประกอบการพิจารณาการจัดทาแผนยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ ๒๐ ปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมาธิการต่อไป
(๔.๒) คณะอนุกรรมาธิการได้เดินทางไปศึกษาดูงานระบบการขนส่งทางน้า ณ แม่น้าป่าสักและแม่น้าเจ้าพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันพุธที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ พบว่ามีปัญหาระยะห่างระหว่างผิวน้ำกับสะพาน ทำให้บรรทุกสินคค้าได้ค่อนข้างจำกัด ประกอบกับกรมชลประทานมีแนวคิดในการขุดคลองเพื่อที่จะระบายน้ำจากอำเภอบางบาลมาออกที่อำเภอบางไทร ซึ่งจะทำให้มีปัญหาเรื่องกระแสน้ำ ทำให้บังคับเรือได้ยาก
(๔.๓) คณะอนุกรรมาธิการอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แผนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ และการอำนวยความสะดวกทางการค้า เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ของรัฐบาล โดยจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ

คณะกรรมาธิการกำหนดนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๑ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

aa2 aa3

|  219 views

Leave a Comment

*

scroll to top