วันศุกร์ , 14 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » เลขาธิการวุฒิสภา รับหนังสือจากเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เพื่อขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ผ่านการสรรหาเป็นกรรมการ กสทช.

เลขาธิการวุฒิสภา รับหนังสือจากเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เพื่อขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ผ่านการสรรหาเป็นกรรมการ กสทช.

เมษายน 5, 2018 4:23 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เพื่อขอให้คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ผ่านการสรรหาบางรายว่า เข้าข่ายเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกรรมโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อนำไปสู่การยกเลิกการสรรหากรรมการ กสทช. เพื่อนำไปสู่การสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้เนื่องจากสมาคมฯ ได้ตรวจสอบการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา กสทช. แล้ว พบว่า น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ด้านนายนัฑ ผาสุข กล่าวว่า จะส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติดำเนินการพิจารณาต่อไป

S__6676488 S__6676489

|  309 views

Leave a Comment

*

scroll to top