วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ

เมษายน 5, 2018 4:40 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม4

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๐ เป็นพิเศษ

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๒๕ นาฬิกา

๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  

     ๑)  รับทราบสรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล

     ๒)  รับทราบกรณีสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๘ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบมาตรา ๒๖๓ ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ….  มาตรา ๑๘๕ มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

         ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ว่า ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. …. มาตรา ๑๘๕ ในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ (๑) และ (๑๘) มิให้นำมาใช้บังคับ ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

๒.  ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ขอหารือต่อที่ประชุมโดยขอให้ยกเรื่องด่วนที่  ๕ ขึ้นมาพิจารณาก่อน

     เรื่องด่วนที่ ๕ ปรึกษาร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ใหม่ (นายกรัฐมนตรีเสนอมาตามมาตรา ๑๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมลงมติยืนยันร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามเดิม ด้วยคะแนนเสียงไม่ถึง ๒ ใน ๓ ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ จึงไม่อาจนำร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายได้อีกครั้งหนึ่งตามมาตรา ๑๔๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

     เรื่องด่วนที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเพื่อพิจารณา จำนวน ๒๒ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ ตามข้อบังคับ

     เรื่องด่วนที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเพื่อพิจารณา จำนวน ๒๔ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ ตามข้อบังคับ

     เรื่องด่วนที่ ๓ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเพื่อพิจารณา จำนวน ๒๔ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ ตามข้อบังคับ

     เรื่องด่วนที่ ๔ ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ และพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศให้ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ….  ใช้เป็นกฎหมาย

ปิดประชุม เวลา ๑๗.๓๕ นาฬิกา

|  523 views

Leave a Comment

*

scroll to top