วันอาทิตย์ , 16 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การสังคมฯ จัดเสวนาเรื่อง “สังคมผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”

กมธ. การสังคมฯ จัดเสวนาเรื่อง “สังคมผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ ๔.๐”

เมษายน 9, 2018 11:48 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันจันทร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดเสวนาเรื่อง “สังคมผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ ๔.๐” โดยมี พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดการเสวนาและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “นโยบายแห่งรัฐ : ระเบียบวาระแห่งชาติในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์” และพลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุ กล่าวรายงาน
จากการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์หรือเป็นสังคมที่มีประชากรอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปในอัตราเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ ๒๐ ขึ้นไปในปี ๒๕๖๔ โดยจากข้อมูลสำรวจประชากรในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามีผู้สูงอายุ จำนวน ๑๑,๓๑๒,๔๔๗ คน ประกอบกับรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วง “Thailand 4.0” เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ได้ผลตอบแทนมหาศาลโดยมีความคิดสร้างสรรค์เป็นแรงผลัก แต่การขับเคลื่อนดังกล่าว รัฐบาลต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงได้จัดการเสวนาในครั้งนี้ขึ้นเพื่อรับฟังนโยบายและแผนการดำเนินงานของรัฐบาล ตลอดจนรวบรวมข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่าง ๆ ต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุซึ่งเป็นปูชนียบุคคลของประเทศที่ทรงวัยวุฒิ มีองค์ความรู้ ภูมิปัญญา มีคุณค่าและศักยภาพที่จะมีส่วนร่วมทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ

108269

108271

108278

108286

|  631 views

Leave a Comment

*

scroll to top