วันอังคาร , 16 ตุลาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑

เมษายน 18, 2018 11:34 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
สรุปผลการประชุมครั้งที่ ๒๑

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา

๑.  ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

     –  รายงานพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารการอุดมศึกษา : การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะตามรายงานของคณะกรรมาธิการ 

๒.  จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ค้างพิจารณา

     –  รายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ….

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานผลการดำเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. …. แล้ว

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๕๐ นาฬิกา

|  367 views

Leave a Comment

*

scroll to top