วันอังคาร , 16 ตุลาคม 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑

เมษายน 24, 2018 1:43 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

สรุปการประชุม

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๒๒

๑. ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๒ ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข    ดังนี้
     ๑.  ครั้งที่ ๗๔/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ และ
     ๒.  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

๒. จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้
     เรื่องด่วนที่ ๑ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๖๐

    ผลการพิจารณา
     –  ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยการออกเสียงลงคะแนนลับโดยวิธีการใช้บัตรออกเสียงลงคะแนนลับในคูหา ปรากฏผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ให้ความเห็นชอบ         ๖๔    คะแนน
ไม่ให้ความเห็นชอบ    ๑๑๗   คะแนน
ไม่ออกเสียง               ๑๙    คะแนน
ไม่ลงคะแนน                 –    คะแนน

เนื่องจากที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบให้  นางภรณี  ลีนุตพงษ์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเท่าที่มีอยู่ จึงถือว่านางภรณี  ลีนุตพงษ์ ไม่ได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

     เรื่องด่วนที่ ๒ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘

    ผลการพิจารณา
     –  ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยวิธีการใช้บัตรออกเสียงลงคะแนนลับในคูหา ผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ให้ความเห็นชอบ       ๑๘๒    คะแนน
ไม่ให้ความเห็นชอบ        ๖   คะแนน
ไม่ออกเสียง                 ๘    คะแนน
ไม่ลงคะแนน                 –    คะแนน

เนื่องจากที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบให้ พลตำรวจตรี รมย์สิทธิ์  วีริยาสรร ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จึงถือว่าพลตำรวจตรี รมย์สิทธิ์  วีริยาสรร ได้รับความเห็นขอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

               เรื่องด่วนที่ ๓ เลือกบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

    ผลการพิจารณา
     –  ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง เลือกบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง  กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมลงมติด้วยการออกเสียงลงคะแนนลับโดยใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนน ในประเด็นตามญัตติที่สมาชิกเสนอว่า ไม่สมควรดำเนินการเลือกกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตามบัญชีรายชื่อที่เลขาธิการวุฒิสภาเสนอ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ปรากฏผลการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

ไม่สมควรดำเนินการเลือกกรรมการ กสทช.ฯ         ๑๑๘    คะแนน
สมควรดำเนินการเลือกกรรมการ กสทช.ฯ              ๒๕   คะแนน
งดออกเสียง                                                 ๒๐    คะแนน
ไม่ลงคะแนน                                                    –    คะแนน

     อนึ่ง สำหรับระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ค้างพิจารณา และระเบียบวาระที่ ๖ ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน

ปิดประชุม เวลา ๑๗.๕๕ นาฬิกา

|  278 views

Leave a Comment

*

scroll to top