วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑

เมษายน 24, 2018 1:53 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

สรุปการประชุม

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๘ นาฬิกา สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๒๓

๑. ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม จำนวน ๑ กระทู้ คือ
     –  กระทู้ถาม เรื่อง การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ พันตำรวจโท พงษ์ชัย วราชิต เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ เป็นผู้มาตอบกระทู้ถาม 

๒. จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน จำนวน ๑ เรื่อง คือ
     –  พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ พ.ศ. ๒๕๖๑      คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

    ผลการพิจารณา
     –  ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑  พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป

๓. ที่ประชุมมีมติให้ยกระเบียบวาระวาระที่ ๕.๒ – ๕.๗ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ตามลำดับ ดังนี้

     ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน ๔ ครั้ง คือ

     ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
     ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๒๗  มีนาคม ๒๕๖๑
     ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
     ครั้งที่ ๔ วันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 

    ผลการพิจารณา
     –    ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน ๔ ครั้ง

     ระเบียบวาระที่ ๕.๓ ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

    ผลการพิจารณา
     –    ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

     ระเบียบวาระที่ ๕.๔  ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  จำนวน  ๔  ครั้ง  คือ

     ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
     ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
     ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
     ครั้งที่ ๔ วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 

    ผลการพิจารณา
     –    ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน ๔ ครั้ง

     ระเบียบวาระที่ ๕.๕ ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

    ผลการพิจารณา
     –    ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติ  และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

     ระเบียบวาระที่ ๕.๖ ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จำนวน ๕ ครั้ง คือ

     ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
     ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
     ครั้งที่ ๓ วันอังคารที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑
     ครั้งที่ ๔ วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
     ครั้งที่ ๕ วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 

    ผลการพิจารณา
     –    ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จำนวน ๕ ครั้ง

     ระเบียบวาระที่ ๕.๗ ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

    ผลการพิจารณา
     –    ที่ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

๔. จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว จำนวน ๑ เรื่อง คือ
     –  รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๔/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๒๕  ธันวาคม ๒๕๖๐ เรื่องด่วนที่ ๕ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว

    ผลการพิจารณา
     –    ที่ประชุมมีมติไม่เปิดเผยรายงานการประชุมลับตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ

๕. จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ค้างพิจารณา คือ
     ระเบียบวาระที่ ๕.๑ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (ตามมาตรา ๑๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖)

    ผลการพิจารณา
     –    ที่ประชุมได้พิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ แล้ว

๖. ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่ จำนวน ๑ เรื่อง คือ
     –   รายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. ….

    ผลการพิจารณา
     –    ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. …. แล้ว

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๑๐ นาฬิกา

|  364 views

Leave a Comment

*

scroll to top