วันอังคาร , 16 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม อนุ กมธ. พิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม อนุ กมธ. พิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร (กมธ. การสาธารณสุข) สนช. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

เมษายน 25, 2018 5:19 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๕ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์  นันทจิต  ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับปัญหา
โรคเบาหวานในผู้สูงอายุ และประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย รองศาสตราจารย์อภิรดี  ศรีวิจิตรกมล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มาให้ข้อมูล

ผลการพิจารณา

ปัจจุบันปัญหาโรคเบาหวานในประเทศไทยมีสถิติการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งพบว่า เมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานมากขึ้น และเมื่อเป็นโรคเบาหวานแล้วจะเกิดภาวะแทรกซ้อนจะที่เกิดโรคอื่น ๆ เช่น โรคหัวใจ โรคอัมพาต ภาวะไตวาย ภาวะน้ำตาลต่ำ ฯลฯ ซึ่งที่ผ่านมาผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานและมีภาวะแทรกซ้อนของโรคต่าง ๆ ร่วมด้วย จะเป็นผลทำให้ผู้สูงอายุเสียชีวิตเหล่านั้นได้ง่าย อีกทั้งการที่ผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานรับประทานยารักษาโรคเบาหวานอย่างต่อเนื่องยังส่งผลให้เกิดภาวะน้ำตาลต่ำได้ง่าย และเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยามากกว่ากลุ่มอายุอื่น ซึ่งการเลือกใช้ยาในการรักษาให้กับผู้สูงอายุ จึงมีข้อจำกัดอยู่มาก ดังนั้น แพทย์จะต้องให้ความสำคัญในการวินิจฉัยโรคเบาหวานและคำนึงถึงการรักษาและสั่งยาในปริมาณที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละบุคคล ขณะเดียวกันผู้สูงอายุควรตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติตน การเลือกรับประทานอาหาร การรับประทานยา และการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม เพื่อให้ร่างกายเกิดความสมดุล

timeline_20180423_143439 timeline_20180423_143538 timeline_20180423_143615 timeline_20180423_143644

              

|  132 views

Leave a Comment

*

scroll to top