วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑

เมษายน 26, 2018 3:59 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๔

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา

๑.  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา
การตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง
๒)  รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของประเทศไทย

๒.  รับรองรายงานการประชุม จำนวน ๒ ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข ดังนี้
๑)  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่  ๑๘ มกราคม  ๒๕๖๑ และ
๒)  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

๓.  จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้
เรื่องด่วนที่ ๑ ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. นายเจตน์ ศิรธรานนท์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

ผลการพิจารณา
–  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (นายสุวิทย์ เมษินทรีย์) ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีขอรับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  ไปพิจารณาก่อนที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะลงมติว่าจะรับหลักการหรือไม่รับหลักการ โดยให้รอการพิจารณาไว้ก่อน ๓๐ วัน ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๓ วรรคหนึ่ง

เรื่องด่วนที่ ๒ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

ผลการพิจารณา
–  ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
มีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป

เรื่องด่วนที่ ๓ พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

ผลการพิจารณา
–  ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒  พ.ศ. ๒๕๖๑
มีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป

๔.  ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ คือ
–  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ….
(ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๔ ออกไปอีก ๖๐ วัน)

ผลการพิจารณา
–  ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. …. ครั้งที่ ๔ ออกไปอีก ๖๐ วัน

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๒๕ นาฬิกา

|  452 views

Leave a Comment

*

scroll to top