วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑

เมษายน 27, 2018 2:54 pm by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑

สรุปการประชุม

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๒๕

๑. ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน จำนวน ๑ เรื่อง คือ

     –  ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

    ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นพิจารณา
จำนวน ๒๑ คน โดยกำหนดเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติแต่งตั้ง และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติ ตามข้อบังคับ

 ๒. ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๖ ดังนี้

     ระเบียบวาระที่ ๖.๑ ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ จำนวน ๑ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 

    ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ จำนวน ๑ ครั้ง ดังกล่าว

        อนึ่ง สำหรับระเบียบวาระที่ ๖.๒ รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
(ตามมาตรา ๗๑/๑๐ (๑๐)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๕)
เนื่องจาก ผู้ชี้แจงติดภารกิจสำคัญเร่งด่วน  ที่ประชุมจึงมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งถัดไป

 ปิดประชุม เวลา ๑๑.๔๕ นาฬิกา

|  487 views

Leave a Comment

*

scroll to top