วันอังคาร , 16 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ จ. เชียงใหม่

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ จ. เชียงใหม่

พฤษภาคม 1, 2018 11:00 am by: Category: กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๔๕-๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม POC ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เขต ๑๒) ประกอบด้วย พลเอก สกนธ์
สัจจานิตย์ ประธานคณะอนุกรรมการ พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ นายกรรณภว์
ธนภรรคภวิน และอนุกรรมการ ประชุมหารือกับนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการได้รับทราบข้อมูลทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีอำเภอ ๒๕ อำเภอ ตำบล ๒๐๔ ตำบล หมู่บ้าน ๒,๐๓๙ หมู่บ้าน และชุมชน ๑๔๓ ชุมชน รวมทั้งสิ้น ๒,๑๘๒ หมู่บ้าน/ชุมชน จากการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพบประชาชนในพื้นที่ เวทีที่ ๑ ลงพื้นที่ครบ ๑๐๐% มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๔๑,๑๗๔ คน เวทีที่ ๒ ลงพื้นที่ครบ ๑๐๐% มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๒๒๐,๐๕๓ คน และเวทีที่ ๓ ลงพื้นที่ ๔๑.๑๑% สรุปภาพรวมจากการรับฟังปัญหา
และข้อเสนอของประชาชน พบปัญหาหลักๆ ดังนี้

๑) ถนน จำนวน ๒,๐๐๗ รายการ
๒) ไฟฟ้า จำนวน ๑,๑๖๖ รายการ
๓) น้ำสำหรับใช้อุปโภค-บริโภค จำนวน ๙๐๑ รายการ
๔) น้ำเพื่อการเกษตร จำนวน ๕๘๓ รายการ
๕) ความต้องการฝึกอาชีพ จำนวน ๘๕๘ รายการ

S__11755706

S__11755708

S__11755710

S__11755711

|  161 views

Leave a Comment

*

scroll to top