วันอังคาร , 16 ตุลาคม 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบปะประชาชนภาคเหนือ (เขต ๑๒)

คณะอนุกรรมการจัดโครงการ สนช. พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ลงพื้นที่พบปะประชาชนภาคเหนือ (เขต ๑๒)

พฤษภาคม 1, 2018 1:44 pm by: Category: กิจกรรมพิเศษ, สนช.พบประชาชน, หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดลำพูน คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เขต ๑๒) ประกอบด้วย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะอนุกรรมการ พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ พลโท อำพน ชูประทุม พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร พลเรือเอก นพดล โชคระดา นายวิทยา ผิวผ่อง และอนุกรรมการ ประชุมหารือร่วมกับนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายภาษเดช หงส์ลดานมภ์ ปลัดจังหวัดลำพูน และนางณัฎฐิยาภรณ์ ศรีสุบรรณ์ พัฒนาการจังหวัดลำพูน เพื่อหารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
ผลจากการลงพื้นที่ขับเคลื่อนตามโครงการวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำพูน ในการประชาคม เวทีที่ ๑–๓
และการขับเคลื่อนการพัฒนาในเวทีที่ ๔ สรุปผล ดังนี้

๑. การประชาคม เวทีที่ ๑ (การปรับทุกข์ ผูกมิตร) การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์–วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการประชาคมเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕๙๔ หมู่บ้าน/ชุมชน (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด) มีผู้เข้าร่วมประชาคม รวมจำนวน ๘๖,๕๑๒ คน
๒. การประชาคม เวทีที่ 2 (การสร้างความตื่นรู้ ในสิทธิ หน้าที่ และการอยู่ร่วมกัน) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ ๒๑ มีนาคม–วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑
ได้ดำเนินการประชาคมเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๕๙๔ หมู่บ้าน/ชุมชน (คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด) มีผู้เข้าร่วมประชาคม รวมจำนวน ๗๒,๖๐๑ คน

๓. การประชาคม เวทีที่ ๓ (การปรับเปลี่ยนความคิด ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการประชาคมเรียบร้อยแล้วจำนวน ๔๙๗ หมู่บ้าน/ชุมชน (คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๗ ของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด) มีผู้เข้าร่วมประชาคมรวม จำนวน ๕๗,๘๙๘ คน
๔. การขับเคลื่อนและการพัฒนา เวทีที่ ๔ (การสร้างการรับรู้ ปรับความคิด เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา)โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ ๑–๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการได้รับทราบภาพรวมปัญหาและความต้องการจากการรับฟังประชาชนพบปัญหาหลัก ๆ ซึ่งเป็นความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน รวมจำนวน ๙,๑๔๖ เรื่อง โดยเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๔,๕๔๒ เรื่อง ได้แก่
– ด้านการเกษตร จำนวน ๗๑๐ เรื่อง
– ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๗๐๐ เรื่อง
– ด้านการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๑,๖๕๔ เรื่อง
– ด้านสาธารณสุข จำนวน ๖๘๘ เรื่อง
– ด้านความมั่นคง จำนวน ๘๕๒ เรื่อง

S__11755888 S__11755890 S__11755892 S__11755893

|  208 views

Leave a Comment

*

scroll to top