วันอังคาร , 16 ตุลาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุม กมธ. การสาธารณสุข ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑

พฤษภาคม 4, 2018 9:35 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๑๐ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

—————————————–

sata 1

เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดย นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ได้มีการประชุม เพื่อพิจารณาเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี

sats2

ผลการพิจารณา รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาสมุนไพรไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ จึงกำหนดให้มีการจัดทำแผนการพัฒนา ที่เป็นระบบอย่างยั่งยืนขึ้น เรียกว่า “แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วย การพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔” ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับสมุนไพรไทย การพัฒนาการผลิต และใช้ประโยชน์ จากสมุนไพรไทยอย่างมีคุณภาพ เต็มประสิทธิภาพ และครบวงจร ซึ่งส่งผลต่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของสมุนไพรไทย รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของไทย ปัจจุบันความต้องการใช้สมุนไพร ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

sats3

โดยคนไทยให้ความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ จากธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสมุนไพรสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภค โดยอุตสาหกรรมสมุนไพรได้รับการคาดการณ์ว่า เป็นอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพและสามารถสร้างความยั่งยืนในฐานะส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ และกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต นอกจากนั้น ยังส่งผลต่อความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ทั้งในส่วนของลักษณะการเจ็บป่วย และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย ทำให้การใช้สมุนไพรเป็นทางเลือกในการรักษาโรคและเสริมสร้างสุขภาพ ซึ่งช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพ และลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพอีกทางหนึ่งด้วย

sata4

การเดินทางในครั้งนี้ คณะกรรมาธิการจะเข้าร่วมพบปะสนทนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในประเด็นที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รวมทั้งความคืบหน้าด้านการพัฒนาเมืองสมุนไพร และเยี่ยมชมงานด้านการบริการผู้ป่วยแบบบูรณาการการรักษาแบบสภาวิชาชีพและแพทย์แผนไทย ตลอดจนปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้อง

|  162 views

Leave a Comment

*

scroll to top