วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๑

พฤษภาคม 4, 2018 10:04 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 สรุปการประชุม

 

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๐ นาฬิกา สรุปผลการประชุม สนช. ครั้งที่ ๒๖

๑. ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  

     ๑)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ปัญหาวิกฤตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรณี ศึกษาปัญหาน้ำเสียในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

     ๒)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

     ๓)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ….

๒. ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม คือ

     –  กระทู้ถาม เรื่อง การจัดการวัคซีนพิษสุนัขบ้า นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์  วจนานวัช) เป็นผู้มาตอบกระทู้ถาม 

๓. ที่ประชุมได้มีมติให้ยกระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ดังนี้

     –  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๖๐ วัน)

    ผลการพิจารณา  

     –  ที่ประชุมลงมติให้งดใช้ข้อบังคับข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี ให้กรรมาธิการขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๖๐ วัน

๔. ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ

     – รายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑  เรื่องด่วนที่ ๒ ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเสร็จแล้ว

    ผลการพิจารณา  

     – ที่ประชุมมีมติไม่เปิดเผยรายงานการประชุมลับตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ

๕. ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่ค้างพิจารณา                

     –  รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตามมาตรา ๗๑/๑๐ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕)

    ผลการพิจารณา  

     –  ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามมาตรา ๗๑/๑๐ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ เรียบร้อยแล้ว

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๐๕ นาฬิกา

|  571 views

Leave a Comment

*

scroll to top