วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » สรุปผลการประชุม กมธ.การเมือง ครั้งที่ ๑๗๓

สรุปผลการประชุม กมธ.การเมือง ครั้งที่ ๑๗๓

พฤษภาคม 11, 2018 9:43 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗๓ วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นั้น ปรากฏผลการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
รายงานการดำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
๑. คณะอนุกรรมาธิการด้านการเมือง
คณะอนุกรรมาธิการด้านการเมือง เสนอ (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษา “การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย” ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณาเสนอแนะต่อรายงานดังกล่าว โดยเฉพาะในหัวข้อผลการพิจารณาศึกษาและข้อเสนอแนะ

มติที่ประชุม

คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วให้ความเห็นชอบต่อรายงานดังกล่าว และจะได้นาเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาต่อไป

๒. คณะอนุกรรมาธิการด้านระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง
๒.๑ คณะอนุกรรมาธิการ รายงานความพร้อมในการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งจัดร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านระบบการเลือกตั้ง และพรรคการเมือง และสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า หัวข้อ “รัฐธรรมนูญปราบโกง จะสัมฤทธิ์ผล ได้จริงหรือหรือไม่” ในวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๔.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องแมจิก ๒ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพฯ
๒.๒ พิจารณาการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ ได้เสนอร่างกำหนดการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการ โรงแรมพินนาเคิล จอมเทียน พัทยา ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันศุกร์ที่ ๖ – วันอาทิตย์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๖๕๑

มติที่ประชุม
คณะกรรมาธิการให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ


๓. คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๑

คณะอนุกรรมาธิการ ได้นำเสนอ (ร่าง) รายงานการพิจารณาศึกษา รายงานประจำปี ๒๕๕๘ ของศาลรัฐธรรมนูญ ตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย โดยมีข้อเสนอแนะ ๔ ประการ
มติที่ประชุม
คณะกรรมาธิการให้ความเห็นชอบต่อรายงานดังกล่าวตามที่คณะอนุกรรมาธิการเสนอ และจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

๔. คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๒
๔.๑ สรุปผลการประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
ตามที่คณะกรรมาธิการการเมือง ได้เดินทางไปประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้บริหารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๕๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องดาริอิสรานุวรรต สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการการเมือง ได้จัดทำสรุปผลการประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ

๔.๒ พิจารณาศึกษารายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตามที่คณะกรรมาธิการการเมือง มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษารายงานการตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีกำหนดเวลาพิจารณาสามสิบวัน นับแต่วันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คณะอนุกรรมาธิการเห็นสมควรนำเสนอผลการพิจารณาศึกษารายงานดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณา ในวันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๔.๓ พิจารณาศึกษาแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คณะอนุกรรมาธิการ เห็นสมควรพิจารณาศึกษาแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเห็นสมควรเชิญ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการต่อไป ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ที่ประชุมรับทราบ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

|  156 views

Leave a Comment

*

scroll to top