วันอังคาร , 13 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๑

พฤษภาคม 11, 2018 10:06 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

สรุปการประชุม4

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา

๑.  ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  

๑)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร  (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ….
๒)  รับทราบรายงานผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ  (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ….
๓)  รับทราบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การยกเลิกและระงับกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๔)  รับทราบคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง ยกเลิกบทบัญญัติบางประการในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
๕)  รับทราบ เรื่อง สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท : ศึกษาการส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติไทยสู่สายตาชาวโลก เพื่อนำคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคู่สมรสเข้าชมนิทรรศการ Great and Good Friends :  ของขวัญแห่งมิตรภาพ ราชอาณาจักรไทย และสหรัฐอเมริกา” และพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ พระบรมมหาราชวัง ในวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา

๒.  ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน ดังนี้

เรื่องด่วนที่ ๑  ร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

ผลการพิจารณา   

 –    ที่ประชุมลงมติรับหลักการในวาระที่ ๑ และมีมติมอบหมายให้คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลังเป็นผู้พิจารณา โดยกำหนดเวลาการพิจารณาภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่สภามีมติมอบหมาย และกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วัน นับแต่วันถัดจากวันที่สภามีมติกำหนดเวลาแปรญัตติตามข้อบังคับ

เรื่องด่วนที่ ๒  ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา   

–    ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

 

เรื่องด่วนที่ ๓  ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย  พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา   

 –    ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงตามลำดับมาตราไปจนจบร่าง และลงมติในวาระที่ ๓ เห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย

๓.  ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องที่ค้างพิจารณา                       

–  รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี ๒๕๕๙ (ตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒)

ผลการพิจารณา   

–    ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี ๒๕๕๙ ตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เรียบร้อยแล้ว

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๓๕ นาฬิกา

|  407 views

Leave a Comment

*

scroll to top