วันจันทร์ , 17 ธันวาคม 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การวิทยาศาสตร์ฯ สนช. จัดสัมมนา เรื่อง “ดาวเทียม NGSO กับประเทศไทย 4.0” ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส กรุงเทพฯ

กมธ. การวิทยาศาสตร์ฯ สนช. จัดสัมมนา เรื่อง “ดาวเทียม NGSO กับประเทศไทย 4.0” ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส กรุงเทพฯ

พฤษภาคม 15, 2018 2:19 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องราชดำเนิน ชั้น ๑ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส
ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนา เรื่อง “ดาวเทียม NGSO กับประเทศไทย 4.0” โดยมี
พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และ พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ ประธาน
คณะอนุกรรมาธิการกิจการอวกาศ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยวัตถุประสงค์การสัมมนาครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการอวกาศและการสื่อสารของประเทศทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันในการเตรียมการรองรับการใช้เครือข่ายดาวเทียม NGSO ที่อาจจะส่งผลต่อประเทศทั้งด้านกฎหมาย การบริหารจัดการ แนวนโยบายของรัฐ และการเตรียมการด้านความมั่นคงของประเทศในอนาคต

พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันดาวเทียมสื่อสารได้ถูกพัฒนาขีดความสามารถเพื่อให้รองรับการใช้งานการสื่อสารข้อมูลระยะไกล แต่เนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเครือข่ายความเร็วสูงภาคพื้นดิน รวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารเคลื่อนที่แบบ 3G/4G เข้ามาใช้งานในปัจจุบันมากขึ้น ทำให้การให้บริการสื่อสารข้อมูลระยะไกลผ่านดาวเทียมมีแนวโน้มลดลงมาก ดังนั้น เพื่อรองรับการใช้เครือข่ายดาวเทียมประเภท NGSO ในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ เรื่องการพิจารณายกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียม จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยพัฒนาและก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้ประเทศ
โดยอาศัยนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไป

จากนั้น เป็นการสัมมนาหัวข้อ “ดาวเทียม NGSO กับประเทศไทย 4.0” โดยมีวิทยากร ประกอบด้วย นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนายเอกชัย ภัคดุรงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานกิจการภาครัฐ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ร่วมเสวนา โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเตรียมการรองรับดาวเทียมสื่อสารแบบ NGSO ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนโยบาย หน่วยงานกำกับดูแล และผู้ประกอบการ รวมถึงแนวทางในการร่วมลงทุนกับ
ต่างชาติของผู้ประกอบการในประเทศ กระบวนการจัดทำเอกสารข่ายงานดาวเทียมของดาวเทียม GSO และ NGSO รวมถึงเทคโนโลยีและแนวโน้มการใช้ดาวเทียม GSO ดาวเทียม NGSO และทิศทาง
รูปแบบการลงทุนธุรกิจดาวเทียมของภาคเอกชน

140322 140323 140324 140325 S__21274627 S__21274629

|  260 views

Leave a Comment

*

scroll to top