วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » กิจกรรมพิเศษ » กิจกรรม สนช. » โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. วันที่ ๑๗-๑๘ พ.ค. ๖๑ 

โฆษก วิป สนช. แถลงข่าวการประชุม สนช. วันที่ ๑๗-๑๘ พ.ค. ๖๑ 

พฤษภาคม 15, 2018 7:13 pm by: Category: กิจกรรม สนช., กิจกรรมพิเศษ, ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงถึงการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ว่า ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ในวาระที่ ๑ จำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. …. จากนั้น เป็นการรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ส่วนที่ ๑) ของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ “ร่าง พ.ร.บ.มาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. …. ของคณะกรรมาธิการการเมือง และ “ผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษี กรณีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ฟ้าของประเทศไทย” ของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
สำหรับในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จะมีการให้ความเห็นชอบสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ และการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ในวาระที่ ๑ จำนวน ๑ ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ พ.ศ. …. นอกจากนี้ จะได้มีการบรรจุการพิจารณาพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นระเบียบวาระเพิ่มเติมอีกด้วย

1526385828505

1526385825991

1526385823617

|  193 views

Leave a Comment

*

scroll to top