วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » พิจารณากฎหมาย » สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๑

สรุปผลการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๑

พฤษภาคม 16, 2018 10:56 am by: Category: พิจารณากฎหมาย, สรุปผลการประชุม สนช., หน้าหลัก Leave a comment A+ / A-

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา

๑. ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วน จำนวน ๑ เรื่อง คือ

     –  การให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (ตามมาตรา  ๒๒๒  มาตรา ๒๑๗ ประกอบมาตรา ๒๐๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐)  

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง จำนวน ๑๗ คน โดยงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๑๓๑ วรรคสอง เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี เพื่อกำหนดให้คณะกรรมาธิการ มีระยะเวลาการดำเนินงานภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่แต่งตั้ง

๒.  ที่ประชุมได้มีมติให้ยกระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม่  และระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ขึ้นมาพิจารณาก่อน ดังนี้

     ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติขยายกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมลงมติเห็นควรให้ขยายกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ

     ระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ ดังนี้

     ๑) ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๔ ออกไปอีก ๙๐ วัน)

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมลงมติให้งดใช้ข้อบังคับข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. …. ครั้งที่ ๔
ออกไปอีก ๙๐ วัน

     ๒) ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. …. (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๖๐ วัน)

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมลงมติให้งดใช้ข้อบังคับข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. …. ครั้งที่ ๒ ออกไปอีก ๖๐ วัน

     ๓) ขอขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ (ขอขยายเวลา ครั้งที่ ๑๒ ออกไปอีก ๙๐ วัน)

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมลงมติให้งดใช้ข้อบังคับข้อ ๙๘ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณีขยายเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑๒ ออกไปอีก ๙๐ วัน

๓.  ที่ประชุมได้พิจารณาระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ดังนี้

     ๑)  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางประยุกต์รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Monozukuri ในระบบ KOSEN ของญี่ปุ่นให้สอดคล้องกับระบบอาชีวศึกษาของไทยคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว 

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมได้พิจารณารายงาน และเห็นด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

     ๒)  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดลำดับความเหมาะสมในการรับซื้อไฟฟ้าตามประเภทเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนคณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมได้พิจารณารายงาน และเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

     ๓) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอปรับปรุงการจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP) คณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว

     ผลการพิจารณา

     –  ที่ประชุมได้พิจารณารายงาน และเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

        อนึ่ง สำหรับ รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติมาตรการติดตามทรัพย์สิน ของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. …. คณะกรรมาธิการ การเมืองพิจารณาเสร็จแล้ว และรายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง ผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษี กรณีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย   คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง พิจารณาเสร็จแล้ว ที่ประชุมมีมติให้เลื่อนไปพิจารณาในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งถัดไป

ปิดประชุม เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา

|  308 views

Leave a Comment

*

scroll to top