วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สนช. จัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการปัญหาลิงในพื้นที่วิกฤต”

คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สนช. จัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการปัญหาลิงในพื้นที่วิกฤต”

พฤษภาคม 16, 2018 11:48 am by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาเรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการปัญหาลิงในพื้นที่วิกฤต (ตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน)” โดยมี นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และนางสุวิมล ภูมิสิงหราช กล่าวรายงาน

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กล่าวว่า คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ มีทำหน้าที่สำคัญในการร่วมกันผลักดันแนวทาง และมาตรการในการบูรณาการบทบาทหน้าที่และอำนาจในการปกป้องคุ้มครองสัตว์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชน และภาคประชาสังคม เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่ การดำเนินงานเกี่ยวกับสุนัขและแมว ลิง ช้าง สัตว์ต่างถิ่น และสัตว์อื่น ๆ ดังนั้น การจัดสัมมนาในวันนี้ มุ่งหวังว่าจะเป็นเวทีที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป


สำหรับวัตถุประสงค์การจัดสัมมานาฯ ครั้งนี้ สืบเนื่องจากคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ ได้จัดทำ “แผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงในจังหวัดลพบุรีอย่างยั่งยืน” และได้ส่งมอบแผนแม่บทดังกล่าวให้กับจังหวัดลพบุรี เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และกิจกรรมที่จำเป็นที่ต้องดำเนินการตามกรอบระยะเวลาในแผนปฏิบัติการ ๕ ปี ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้ดำเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการปัญหาลิงมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พบว่า ปัญหาความเดือดร้อนจากลิงได้แผ่ขยายออกไปอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยพบพื้นที่ที่อยู่ในขั้นวิกฤติและจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ๑๑ จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชลบุรี ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ภูเก็ต มุกดาหาร สตูล สระบุรี อำนาจเจริญ และเขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ จึงจำเป็นจะต้องมีการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการที่ทำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานร่วมกันอย่างบูรณาการ ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุกมิติ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรำคาญจากลิงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง

117289

117284

117288

117281

117295

|  363 views

Leave a Comment

*

scroll to top