วันพฤหัส , 15 พฤศจิกายน 2018

Home » ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน » กมธ. การเมือง สนช. ร่วมกับ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า จัดการสัมมนา เรื่อง “รัฐธรรมนูญปราบโกง จะสัมฤทธิ์ผลได้จริงหรือไม่”

กมธ. การเมือง สนช. ร่วมกับ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า จัดการสัมมนา เรื่อง “รัฐธรรมนูญปราบโกง จะสัมฤทธิ์ผลได้จริงหรือไม่”

พฤษภาคม 16, 2018 1:21 pm by: Category: ควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน, หน้าหลัก, เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา Leave a comment A+ / A-

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องแมจิก ๒ ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า จัดการสัมมนา เรื่อง “รัฐธรรมนูญปราบโกง จะสัมฤทธิ์ผลได้จริงหรือไม่” โดยมีนายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการการเมือง เป็นประธานเปิดการสัมมนา และรองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน รองประธาน
คณะกรรมาธิการการเมือง คนที่สาม เป็นผู้กล่าวรายงาน


ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีหน้าที่และอำนาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระบบการเลือกตั้ง และพรรคการเมือง รวมทั้งการดำเนินการบริหารจัดการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะประชาชนจะเป็นกลไกสำคัญที่จะมีส่วนร่วมในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ


นายกล้านรงค์ จันทิก กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับกลไกในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามมาตรา ๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อันจะเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ทำให้ได้รับมุมมองที่หลากหลาย อันจะนำไปสู่การร่วมกันป้องกัน และขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะเป็นการอำนวยประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนได้เป็นอย่างยิ่ง

S__8945673 S__8945674 S__8945681 S__8945683

|  158 views

Leave a Comment

*

scroll to top